Forensische geneeskunde

De forensisch arts verzorgt op de politiebureaus in Flevoland de medische hulpverlening voor arrestanten. De arrestanten kunnen in geval van gezondheidsproblemen via de politie aan de GGD-arts een consult vragen. Naast de gewone huisartsgeneeskundige hulp gaat het vaak om hulpverlening aan (harddrugs) verslaafde arrestanten, die via de verslavingszorg methadon voorgeschreven krijgen. Ook kan de politie zelf de forensisch arts vragen een arrestant medisch te onderzoeken (bijvoorbeeld om te beoordelen of het nog wel medisch verantwoord is een arrestant ingesloten te houden).

Er bestaat een verschil tussen een natuurlijke dood en een niet-natuurlijke dood. Een natuurlijke dood is elke dood als gevolg van ziekte en/of ouderdom. In Nederland overlijdt circa 95% van de mensen als gevolg van een natuurlijke oorzaak. Elk ander overlijden wordt als niet-natuurlijk opgevat. Bij een niet-natuurlijke dood bestaat de mogelijkheid van schuld of opzet van derden. In circa 5% van de gevallen spelen uitwendige (geweld-) factoren een rol. De volgende categorieën van niet-natuurlijke dood kunnen worden genoemd:

  • moord, doodslag, mishandeling de dood tot gevolg hebbend;
  • ongeval (al of niet met schuld);
  • suïcide (zelfdoding);
  • hulp bij suïcide (hulp bij zelfdoding);
  • euthanasie;
  • onjuist ingeschatte, onjuist gedoseerde, en/of technisch onjuiste uitgevoerde medische handelingen (of complicaties daarvan).

In het geval van een niet-natuurlijk overlijden treedt de forensisch arts op als gemeentelijk lijkschouwer. De taak van de gemeentelijk lijkschouwer is om de oorzaak van de dood te achterhalen, vaak in nauwe samenwerking met de technische recherche van de politie. Een lijkschouw wordt vaak in een mortuarium verricht. De forensisch arts brengt uitvoerig verslag uit aan de Officier van Justitie over zijn bevindingen. Daarnaast geeft hij/zij de benodigde papieren af voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Gemeentelijk lijkschouwer
De gemeentelijk lijkschouwer treedt in het geval van een euthanasie op als intermediair tussen de arts die de euthanasie heeft toegepast en de regionale toetsingscommissie. De taak van de forensisch arts is om te controleren of de arts voldaan heeft aan de juiste procedurevoorschriften voor euthanasie om alle papieren door te zenden aan bovengenoemde commissie. Als aan de voorwaarden is voldaan, geeft de Officier van Justitie het lichaam officieel vrij.

Medische verklaring inzake mishandeling
Een persoon die het slachtoffer is geworden van lichamelijke geweld kan daarvan bij de politie aangifte doen. De politie kan het slachtoffer naar de GGD verwijzen, waar een verklaring kan worden opgesteld over het waarneembare opgelopen letsel. Deze verklaring wordt door de politie toegevoegd aan het proces-verbaal en kan verder gebruikt worden als bewijsmateriaal tegen de verdachte.

Geneeskundig onderzoek bij zedendelicten
Indien bij de politie aangifte wordt gedaan van een zedendelict (verkrachting, aanranding, etc.), kan de politie aan de  forensisch arts vragen om een onderzoek bij het slachtoffer in te stellen. Dit onderzoek moet bewijsmateriaal opleveren tegen de verdachte. Het spreekt voor zich dat het slachtoffer wel akkoord moet gaan met het in te stellen onderzoek.

Een verdachte moet een vergelijkbaar onderzoek ondergaan. Er wordt gezocht naar sporen van het misdrijf, zoals haren, sperma en verwondingen. Door het gerechtelijk laboratorium worden de sporen nader onderzocht. DNA-onderzoek speelt een steeds belangrijkere rol bij de opsporing. Ook voor separate afname van DNA materiaal wordt de forensische arts ingezet.

De GGD Flevoland schenkt veel aandacht aan de situatie waarin het slachtoffer zich kan bevinden. Verdere begeleiding en nazorg wordt direct afgesproken. Ook wordt gezorgd voor een goede behandeling in verband met het risico op geslachtsziekten.

Bloed- en urine afname om het alcoholpromillage te bepalen
De politie gebruikt normaal gesproken elektronische ademanalyse om het alcoholpromillage te bepalen. Als iemand niet in staat is te blazen, vraagt de politie de forensisch arts om een bloedproef af te nemen om het alcoholpromillage te bepalen. Een enkele keer kan urine worden afgenomen. Hiermee wordt, naast alcohol, onderzocht of drugs en/of geneesmiddelen gebruikt zijn die de rijvaardigheid beïnvloed kunnen hebben.

Overige taken
Verder adviseert de GGD Flevoland de politie of gemeente over allerlei medische zaken en problemen die zij tegenkomt. Dat kan van alles zijn. Medische expertise kan nodig zijn bij bijvoorbeeld mensen die onder hypnose door de politie worden verhoord, bij identificatie van dodelijke slachtoffers, bij het verlenen van uitstel van de wettelijke lijkbezorgingtermijn, etc. 


Thema's

Over GGD Flevoland

Professionals

Actueel

Snel naar

Hoofdvestiging
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad