Overslaan en naar de inhoud gaan

Vangnet en Advies

Sommige mensen hebben zorg nodig, maar vragen daar zelf niet om. Deze mensen noemen we zorgmijders. Zij hebben vaak op verschillende gebieden problemen, zoals psychiatrische klachten, verslaving, schulden, onbegrepen gedrag of woningvervuiling. Als er niets gebeurt, glijden ze verder af.

De zorgcoördinatoren van Vangnet en Advies houden zich bezig met het bereiken van zorgmijders in Flevoland. Na een melding doen wij onderzoek naar de situatie. We proberen in contact te komen met de persoon waar zorgen over zijn. Als blijkt dat de melding niet bij Vangnet en Advies thuishoort, dan adviseren we de melder over de te zetten vervolgstappen. Het kan ook dat wij jouw melding zelf oppakken. Vangnet en Advies bekijkt dan welke problemen er zijn en probeert iemand naar de juiste zorg toe te leiden. Hierbij gaan we vaak op huisbezoek.

Vangnet en Advies werkt samen met onder andere gemeenten, woningcorporaties, sociale wijkteams, maatschappelijk werk, politie en zorgaanbieders. Dit is nodig om te komen tot een goede aanpak.

Een melding doen

Het belangrijk dat de persoon in kwestie zo snel mogelijk te horen krijgt dat er een melding over hem/haar is gedaan bij Vangnet en Advies. Ons uitgangspunt is daarom dat jij zelf laat weten dat je een melding hebt gedaan.

Vragen en contact

Je kunt contact opnemen met het Regionaal Meldpunt OGGz, afdeling Vangnet en Advies. Het Meldpunt heeft geen crisisdienst.

Het Meldpunt is bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur via 088 – 002 99 15 of stuur een e-mail naar: meldpuntoggz@ggdflevoland.nl

Meer weten over ons werk over onbegrepen gedrag?

Zie de veelgestelde vragen hieronder of neem contact op via meldpuntoggz@ggdflevoland.nl.
Zie voor meer informatie over onbegrepen gedrag ook  de website van de Rijksoverheid.

Woningvervuiling

Vangnet en Advies heeft ook veel ervaring met de aanpak van huishoudens waarbij sprake is van ernstige vervuiling. Dit noemen we hygiënische woonproblematiek. De werkwijze die GGD Flevoland hierbij hanteert, is opgesteld in een protocol. Mocht je hier interesse in hebben, neem dan contact op met ons via bovenstaande contactgegevens.

Hieronder wordt in een animatiefilmpje toegelicht wat de aanpak is bij een vervuilde woning.

Veelgestelde vragen

 • Wat doet GGD Flevoland op het gebied van onbegrepen gedrag?

  De politie en andere publieke dienstverleners krijgen steeds vaker te maken met mensen die verward of onbegrepen gedrag vertonen. Zij zijn kwetsbaar en roepen zorgen op in hun naaste omgeving. Soms zorgen zij voor overlast op straat. Als deze mensen acute hulp nodig hebben, kunnen de hulpdiensten binnen de acute keten uitkomst bieden. Maar vaak is acute hulp (nog) niet nodig. In dat geval kan over de persoon die onbegrepen gedrag vertoont een melding worden gedaan bij Vangnet en Advies.

  In Flevoland wordt nauw samengewerkt tussen partijen die te maken krijgen met mensen met onbegrepen gedrag. Zo is in Flevoland een uniek uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar personen met verward gedrag en de werking van de bemoeizorgketen. Ook is de Flevolandse aanpak de basis geweest voor het ontwikkelen van een werkwijze waardoor er vanuit de politie laagdrempelig niet-acute zorgmeldingen gedaan kunnen worden.

  Momenteel lopen de volgende programma’s en pilots om de samenwerking en hulpverlening voor mensen met onbegrepen gedrag verder te verbeteren.

  • De pilot ‘Vaak onbegrepen gedrag’, met als doel om door middel van procesregie effectievere samenwerking te organiseren rond deze doelgroep waardoor herhaling van incidenten teruggebracht kan worden.
  • De regionale Kenniswerkplaats onbegrepen gedrag onder leiding van Hogeschool Windesheim. Zie hier voor meer informatie.
 • Heeft GGD Flevoland ook een Wijk-GGD'er?

  In 2021 is GGD Flevoland in Lelystad gestart met een pilot voor een OGGz Veldadviseur, oftewel de Wijk-GGD’er.

  Het doel hiervan is om professionals in de wijk beter in staat te stellen om problematiek op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) vroeg op te pakken en escalatie te voorkomen. Door met de OGGz-kennis van de GGD meer proactief in de wijk zelf aanwezig te zijn, kennis over te dragen en verbinding te zoeken rondom inwoners met zorgwekkend gedrag, wordt het voorveld versterkt. Hierdoor wordt er vaker tijdig ingegrepen. De OGGz-veldadviseur is de verbinder in de wijk en bevindt zich op het snijvlak van zorg en veiligheid.

  Momenteel wordt gekeken hoe deze meer wijkgerichte aanpak in de rest van Flevoland uitgerold kan worden en structureel vorm kan krijgen.