Overslaan en naar de inhoud gaan

GHOR-regio Flevoland/Gooi en Vechtstreek

De GHOR Flevoland/Gooi en Vechtstreek is onderdeel van de veiligheidsregio én de GGD. Onder aansturing van de Directeur Publieke Gezondheid is de GHOR verantwoordelijk voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening in geval van een ramp, crisis of grootschalig incident. Hierbij wordt er nauw samengewerkt met zorginstellingen in de regio en multidisciplinaire partners zoals politie, brandweer en gemeenten.

De GHOR-medewerkers van de regio’s Flevoland/Gooi en Vechtstreek werken sinds 1 januari 2022 samen in één team. Hun dagelijkse werkzaamheden zijn gericht op het voorbereiden, coördineren en uitvoeren van de geneeskundige hulpverlening bij een ramp of crisis.

Verbindende schakel tussen de zorg en de veiligheidsregio

De GHOR is de verbindende schakel tussen de zorg en het veiligheidsdomein. Samen met de ketenpartners in de zorg, ook wel bekend als de ‘witte kolom’, en multidisciplinaire partners zoals de politie, brandweer en gemeenten, zorgt de GHOR voor een goede voorbereiding op rampen of crises.  Dat doen ze onder andere door de uitwerking van crisisplannen, het adviseren van het openbaar bestuur, het maken van samenwerkingsafspraken en het opleiden, trainen en oefenen van crisisfunctionarissen.

Elke zorgorganisatie voert zijn eigen werkzaamheden uit, terwijl de GHOR zorgt voor coördinatie, ondersteuning en afstemming met de multidisciplinaire partners. Gezamenlijk zorgen ze ervoor dat de slachtoffers behandeld worden en indien nodig naar de ziekenhuizen worden vervoerd. Ook zorgen ze ervoor dat betrokkenen worden opgevangen, nazorg krijgen of, indien nodig, informatie krijgen om gezondheidsschade te voorkomen. Tot slot adviseert de GHOR de burgemeester of de veiligheidsregio over de medische hulpverlening tijdens een ramp of crisis.

24/7 bereikbaar

Er zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week GHOR-functionarissen beschikbaar die de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij een ramp of crisis op zich nemen. Ze werken daarbij samen met verschillende zorgorganisaties zoals ziekenhuizen, GGD, regionale ambulancediensten en huisartsen.

 

Almere

Bezoekadres

Veluwezoom 62
1327 AH Almere
house

Postadres

Postbus 1120
8200 BC Lelystad
mail

Algemeen mailadres

info@ghorfgv.nl
Icoon Bellen

085-0877091

Voor direct overleg met de GHOR bij (dreigende) crises en/of wanneer de continuïteit van zorg in het geding is, kan contact opgenomen worden met de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ).

De ACGZ van de GHOR is 24/7 bereikbaar via 085 – 0877091

Werkzaamheden GHOR

 • 1. Risicobeheersing

  In het regionaal risicoprofiel staat een inventarisatie en analyse van de in onze veiligheidsregio aanwezige risico's en scenario’s van het soort incidenten dat zich hierbij kunnen voordoen.

  Op basis van de risico’s in de veiligheidsregio’s worden plannen geschreven. Hierin worden de taken, werkwijzen en procedures van elke organisatie bij bepaalde rampen, crises of grootschalig incidenten vastgelegd. Een voorbeeld zijn coördinatiekaarten die bij verschillende crisistypen gebruikt kunnen worden – van extreem weer tot een grootschalige uitbraak van een infectieziekte.

 • 2. Opleiding, training en oefening

  Elke GHOR-functionaris wordt opgeleid om zijn of haar taak tijdens een ramp of crisis goed uit te kunnen voeren. Op jaarbasis worden er ongeveer 50 activiteiten georganiseerd, waarbij GHOR-functionarissen worden voorbereid op hun taak.

 • 3. Informatiemanagement

  De medewerkers van de GHOR verzamelen relevante informatie over ketenpartners en werken in een netwerk om tijdens een ramp of crisis altijd te beschikken over de juiste informatie. Zo kan er sneller gehandeld worden tijdens een ramp of crisis.

  Sinds 2017 wordt er, tijdens (dreigende) ramp of crisis, informatie gedeeld via een gezamenlijk systeem (LCMS-GZ) met de ziekenhuizen, huisartsenzorg, de ambulancedienst en de GGD.

 • 4. Ketenzorg en zorgcontinuïteit

  Alle zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het bieden van verantwoorde zorg aan hun patiënten of cliënten. Ook wanneer zij te maken krijgen met (de gevolgen van) een ramp of crisis, moeten zij deze zorg zo goed mogelijk voortzetten. We noemen dat zorgcontinuïteit.

  De GHOR ondersteunt en adviseert zorginstellingen bij de voorbereiding op calamiteiten en het waarborgen van de zorgcontinuïteit, zowel binnen een zorginstelling als binnen de gehele geneeskundige keten GHOR-medewerkers ondersteunen bij planvorming en opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten. Ook initiëren we bijeenkomsten waarbij zorginstellingen elkaar ontmoeten, kennis en ervaringen uitwisselen en onderlinge afspraken kunnen maken.

  De GHOR heeft in Flevoland en Gooi en Vechtstreek contact met meer dan 40 zorginstellingen in het kader van de voorbereiding op rampen en crises.

 • 5. Evenementenadvisering

  De GHOR-medewerkers adviseren de gemeenten bij het verstrekken van vergunningen voor evenementen. Het advies bevat richtlijnen waar een evenement aan moet voldoen op het gebied van (publieke) gezondheid en veiligheid. Jaarlijks worden er ongeveer 100 adviezen uitgebracht door de GHOR aan de twaalf gemeenten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek.