Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalMaatschappelijke zorg

Veelgestelde vragen

 • Maatschappelijke zorg en persoonsgegevens

  Waarom verwerken we persoonsgegevens?

  Wij verwerken persoonsgegevens voor de taken die we in opdracht van de Flevolandse gemeenten uitvoeren. Dit zijn over het algemeen taken in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Wet verplichte GGZ (Wvggz) en de Jeugdwet.

  Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

  We verwerken gegevens van mensen die hulp nodig hebben. Denk hierbij aan mensen die wel hulp nodig hebben, maar dit zelf niet vragen, mensen met een vervuild huishouden of mensen met verward gedrag. Ook krijgen we een melding als iemand gedetineerd is geraakt en verwerken gegevens van personen die in de maatschappelijke opvang verblijven.

  Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

  Wij houden ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen. Gegevens die we verwerken in het kader van de Wmo worden in ieder geval 15 jaar bewaard. Gegevens die verwerkt worden in het kader van de Wvggz of de Jeugdwet worden in ieder geval 20 jaar bewaard.

  Dossiers waarbij er alleen sprake is van een screening vernietigen we uiterlijk twee jaar na de laatste correspondentie.

  Delen we persoonsgegevens met derden?

  Alleen als het nodig is, delen we persoonsgegevens met organisaties waarmee we samenwerken in de toeleiding naar hulpverlening en het oplossen van maatschappelijke problemen. We delen nooit meer gegevens dan is toegestaan of dat nodig is voor het doel.

  Welke gegevens krijgen we van derden?

  Soms krijgen we gegevens van de melder of betrokken hulpverleners, welke gegevens we krijgen is afhankelijk van de situatie. Denk hierbij aan gegevens als:

  • Voor- en achternaam
  • Contactgegevens
  • Verblijfsplaats
  • Geboortedatum
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Huisarts
  • Voor- en achternaam melder en relatie tot cliënt
  • Contactgegevens melder
  • Gegevens over de zorgen die de melder heeft, daarbij kan het gaan om (vermoedens van) psychiatrie, verslaving, verstandelijke beperking, somatiek, vervuiling, huisvestingsproblematiek, financiële situatie, familie-/gezinsproblemen, uitval uit onderwijs, geweld of agressie, overlast of verward gedrag, problemen met politie of justitie.

  Heb je bezwaar tegen het registeren van je gegevens of wil je inzage in jouw dossier?

  Vul dan dit formulier in.

  Als je je verzoek liever per post verstuurt dan richt je het verzoek aan:

  GGD Flevoland
  t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
  Postbus 1120
  8200 BC LELYSTAD

  Soms vragen we extra informatie voordat we aan het verzoek kunnen voldoen.

  Heb je nog vragen, neem dan contact op met team Maatschappelijke zorg via telefoonnummer 088-0029915.