Overslaan en naar de inhoud gaan
Privacy

Privacyverklaring

GGD Flevoland gaat zorgvuldig en integer om met jouw gegevens.

Hier vind je informatie over de manier waarop GGD  Flevoland invulling geeft aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is een eenvoudige en begrijpelijke vertaling van de privacywetgeving. De toepasbare wet- en regelgeving is altijd leidend en er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie.

Wijziging Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door GGD Flevoland gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op www.ggdflevoland.nl gepubliceerd zijn.

Deze privacyverklaring treedt in werking op 10 oktober 2023.

 

 • Bescherming van persoonsgegevens

  GGD Flevoland vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens die je aan ons geeft, zoals naam, adres of e-mailadres, gebruiken we alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen.

  GGD Flevoland is een overheidsorganisatie met een breed takenpakket. Als overheidsorganisatie moeten en willen we aan alle toepasselijke wetgeving voldoen. Dat betekent dat we voor een specifieke taak soms andere persoonsgegevens nodig hebben en mogen vragen dan voor een andere taak! We verzamelen dus nooit zomaar gegevens, maar doen dat alleen als er een rechtsgrond voor is.

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  GGD Flevoland verwerkt persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Denk hierbij aan:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadressen
  • Geboortedatum
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Naam huisarts of specialist

  GGD Flevoland gebruikt soms ook persoonsgegevens waarmee we extra zorgvuldig omgaan en die we goed moeten beschermen. Dit zijn bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Denk hierbij aan:

  • Gegevens over je eigen gezondheid of de gezondheid van je kind
  • Gegevens over de sociale omgeving waarin je leeft
  • Gegevens over jouw seksuele gedrag en gezondheid

  Met welk doel verwerken wij je gegevens?

  GGD Flevoland verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van overheidstaken met een wettelijke grondslag. Sommige GGD-taken staan letterlijk in de wet en andere taken zijn door de gemeenten opgedragen aan GGD Flevoland.

  Verder kunnen we  je contactgegevens gebruiken voor

  • Verzenden van e-mails en sms'jes, bijvoorbeeld als herinnering voor een afspraak
  • Om contact op te nemen
  • Beantwoorden van vragen via een webformulier

  Hoe lang bewaren we je gegevens?

  GGD Flevoland bewaart jouw gegevens zolang de wet het ons verplicht. Als dit niet is geregeld in de wet dan gebruiken we je gegevens niet langer dan voor het doel noodzakelijk is. Dit kan per taak verschillen. Zie hiervoor de beschrijving per door GGD Flevoland te leveren producten en diensten.

  Delen we je gegevens met derden?

  GGD Flevoland deelt persoonsgegevens alleen met derden als dit wettelijk verplicht is en/of wanneer we jouw toestemming hiervoor hebben. Alle medewerkers van GGD Flevoland hebben geheimhoudingsplicht met betrekking tot je persoonsgegevens. Daarnaast is er een medisch beroepsgeheim.

  Gebruiken we je gegevens voor onderzoek?

  GGD Flevoland voert regionale, gemeentelijke en ook statistische of wetenschappelijke gezondheidsonderzoeken uit. Soms maken we hiervoor gebruik van informatie die we al hebben. Deze gegevens maken we dan altijd anoniem zodat ze niet herleidbaar zijn tot personen.

  Hoe beveiligen wij je gegevens?

  GGD Flevoland neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Hiervoor hebben wij een informatiebeveiligingsbeleid.

  Website

  De website van GGD Flevoland maakt gebruik van beveiligingsmaatregelen. De uitgewisselde gegevens tussen bezoeker en server zijn versleuteld. Het doel is om zo veilig mogelijk gegevens uit te wisselen. De gegevens die via onze webformulieren worden verzonden, worden niet bewaard.

  E-mail

  E-mails waarin bijzondere of gevoelige gegevens staan versturen we versleuteld. Dat doen we door Zorgmail of E-zorg te gebruiken. Om toegang tot de informatie te krijgen heeft de ontvanger vaak een toegangscode nodig.

  Welke rechten heb je?

  Als cliënt van GGD Flevoland heb je recht op inzage en afschrift van jouw persoonsgegevens en de gegevens van kinderen tot 12 jaar die onder jouw gezag vallen. Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is ook toestemming van de jongere nodig bij een dergelijke aanvraag. Daarnaast heb je recht op:

  • Elektronische inzage en een elektronische kopie van jouw medisch dossier. Dit betekent dat je via beveiligde mail een pdf van jouw medisch dossier ontvangt
  • Een verklaring te laten toevoegen aan het dossier
  • Gegevenswissing / -verwijdering / -vernietiging van persoonsgegevens
  • Beperking van de verwerking
  • Bezwaar (voorheen: verzet) tegen de verwerking
  • Correctie van gegevens

  Als je hiervan gebruik wil maken vul dan dit formulier in.

  Heb je vragen?

  Als je je verzoek liever per post verstuurt dan richt je het verzoek aan:

  GGD Flevoland
  t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
  Postbus 1120
  8200 BC LELYSTAD

  Soms vragen we extra informatie voordat we aan het verzoek kunnen voldoen.

  Heb je een klacht? Ga dan hier naar meer informatie over wat te doen bij een klacht.

  Komen we er samen echt niet uit dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Forens­­ische taken en persoonsgegevens

  Waarom verwerken we je persoonsgegevens?

  We verwerken gegevens op basis van opdracht en afspraken met politie en justitie ten behoeve van de uitvoering van hun taken en onze taken op grond van wettelijke verantwoordelijkheden en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

  Met welk doel verwerken we je gegevens?

  Wij verwerken jouw gegevens voor medische advisering in het kader van arrestantenzorg, letsel-en zedenzaken. En ook waar nodig voor de uitvoering van bloedproeven en DNA-afnamen.

  Hoe lang bewaren we je gegevens?

  Wij houden ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen. Voor het bewaren van het medisch dossier is de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Het dossier wordt tenminste 20 jaar bewaard.

  Delen we je gegevens met derden?

  We delen je gegevens (beperkt) met jouw toestemming met politie en justitie. De arts zal je bij aanvang van een gesprek informeren dat hij/zij komt in opdracht van politie of justitie. De artsen hebben een medisch beroepsgeheim.

  Welke gegevens krijgen we van derden?

  We vragen, indien noodzakelijk, medische informatie op van derden (zoals behandelaars), maar alleen met jouw toestemming. Deze informatie is bijvoorbeeld nodig om de juiste medicatie te kunnen verstrekken bij medische arrestantenzorg of om letselrapportages op te kunnen stellen.

 • Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 en Persoonsgegevens

  Privacyverklaring Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

  De GGD doet minimaal één keer per 4 jaar in opdracht van de gemeente onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. Dit onderzoek heet de Gezondheidsmonitor Jeugd. In het schooljaar 2023-2024 wordt de reguliere Gezondheidsmonitor Jeugd uitgezet. In het geval van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 wordt de vragenlijst 2 jaar na de vorige monitor (de coronavariant uit 2021) uitgezet en vier jaar na de vorige reguliere Gezondheidsmonitor. Deze Gezondheidsmonitor helpt de GGD en gemeente om te kunnen zorgen voor passend beleid op het gebied van de Volksgezondheid bij de Jeugd.  

  De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 wordt uitgevoerd in de periode september – november 2023 onder leerlingen in de klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs met een digitale vragenlijst. De monitor wordt door alle GGD’en in Nederland op dezelfde manier en in dezelfde periode van het jaar uitgevoerd. Dit doen de GGD’en op verzoek van alle gemeenten in Nederland en het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). VWS heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de opdracht gegeven de GGD’en hierbij te ondersteunen. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 is een samenwerking tussen GGD’en, GGD GHOR Nederland (de landelijke vereniging van GGD’en), het RIVM en voor een klein onderdeel met het Trimbos-instituut.

  De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 heeft als uitgangspunt dat het geen persoonsgegevens verzamelt, maar herleidbaarheid valt niet in alle situaties volledig uit te sluiten. In deze privacyverklaring beschrijft GGD Flevoland op welke manier zij omgaat met de ingevulde vragenlijsten, de daaruit voortvloeiende onderzoeksresultaten en op welke manier de GGD ervoor zorgdraagt dat deze goed worden beschermd.

  De GGD en het RIVM hebben samen met het Trimbos-instituut besloten om deze keer samen te werken bij de uitvoering van de Gezondheidsmonitor van de GGD en het Peilstationsonderzoek en ESPAD-onderzoek van het Trimbos-instituut. Deze samenwerking heeft tot gevolg dat voor een klein onderdeel deze organisaties samen verantwoordelijk zijn voor de gegevens die worden verwerkt in de vragenlijsten. De GGD’en en het RIVM zijn verantwoordelijk voor de gegevens in de basisvragenlijst van de Gezondheidsmonitor. Daarnaast is elke GGD afzonderlijk verantwoordelijke voor de aanvullende vragen in de regionale vragenlijst. Het Trimbos-instituut is afzonderlijk en zelfstandig verantwoordelijke voor de vragenlijsten die worden gebruikt door het Trimbos-instituut.

  Wil je meer weten over het Trimbos-instituut en/of over de wijze hoe er met jouw gegevens wordt omgegaan door het Trimbos-instituut. Klik dan op deze link.

  Doel Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

  De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 wordt uitgevoerd voor de volgende doelen:

  • Het verkrijgen van inzicht in gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in klas 2 en 4 van het reguliere voortgezet onderwijs
  • Het ontwikkelen van lokaal en landelijk beleid om de gezondheid van jongeren te bevorderen
  • De gezondheidssituatie van jongeren onder de aandacht van scholen brengen en hen aanzetten tot de ontwikkeling van gericht preventief gezondheidsbeleid

  Verwerkt GGD Flevoland persoonsgegevens van mij/mijn kind en zo ja, welke?

  Om de bovenstaande doelen te bereiken, gebruikt GGD Flevoland digitale vragenlijsten. In de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 wordt niet gevraagd naar persoonsgegevens, zoals naam en adres, waardoor een leerling in principe ook niet kan worden herleid. Wel willen we weten waar de leerling woont, omdat rapportages worden gemaakt voor gemeentes, daarom vragen we naar postcode. In heel uitzonderlijke situaties is - door een combinatie van de ingevulde vragen - een leerling toch herleidbaar. Dat is een ongewild bijeffect en zeker niet het doel van het onderzoek. De GGD zorgt ervoor dat door het nemen van adequate beveiligingsmaatregelen dit risico tot een minimum wordt beperkt.

  In de vragenlijsten komen de volgende onderwerpen aan bod

  • Algemene gegevens: leerjaar, opleidingsniveau, leeftijd (klas 2), geboortemaand- en jaar (klas 4), geslacht, woonplaats door postcode 4 of (voor gemeente Almere en Lelystad) postcode 6
  • Gezinssamenstelling en moeite met rondkomen
  • Ervaren gezondheid
  • Geluk, psychische gezondheid, veerkracht, vertrouwen in de toekomst, eenzaamheid, weerbaarheid, stress
  • Zorgen thuis (incl. mantelzorg), sociale steun
  • Functioneren op school, prestatiedruk
  • Bewegen, alcoholgebruik, roken, drugsgebruik, vapen, voeding, slaap
  • (Cyber)pesten, sexting
  • Suïcidegedachten
  • Seksualiteit
  • Gamen en social mediagebruik
  • Tevredenheid leefomgeving
  • Houding ten opzichte van het Rijksvaccinatieprogramma

  Voor een inkijkexemplaar van de vragenlijst kunt u contact opnemen met de onderzoekers van GGD Flevoland via onderzoek@ggdflevoland.nl.

  Op welke wijze gebruikt GGD Flevoland de gegevens van de ingevulde vragenlijsten?

  De GGD Flevoland maakt op grond van haar publieke taak rapportages voor gemeenten en scholen op basis van de verzamelde gegevens. In deze rapportages staan geen herleidbare persoonsgegevens van een leerling omdat de rapportages op een hoger niveau worden opgesteld, dat wil zeggen niet op individueel niveau, maar enkel op groepsniveau van leerlingen.

  Het RIVM maakt ook gebruik van de in de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 verzamelde gegevens voor onderzoek en publicaties. Ook in deze rapportages is herkenning van een leerling niet mogelijk omdat rapportages alleen groepen leerlingen beschrijven en geen individuen.

  Grondslag uitvoering Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

  De GGD Flevoland voert dit onderzoek uit ter uitvoering van een publieke taak, namelijk monitoring van de publieke gezondheid op basis van Wet publieke gezondheid (Wpg) (artikel 2 lid 2, sub a en b Wet publieke gezondheid).

  Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens hebben de regionale GGD’en een grondslag in artikel 9, lid 2, sub i AVG, welke stelt dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang. Deze taak is uitgewerkt in de Wpg, zoals hierboven is gesteld.

  Bij het uitvoeren van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 gebruikt GGD Flevoland alleen de gegevens die voor het uitoefenen van de wettelijke taken die de GGD namens de gemeenten uitvoert, noodzakelijk zijn.

  Deelname aan de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 is vrijwillig. Leerlingen en/of ouders/verzorgers bepalen zelf om wel of niet deel te nemen aan het onderzoek. Leerlingen kunnen op ieder moment in de vragenlijst stoppen. Ook kunnen bepaalde vragen worden overgeslagen, als de leerling deze niet wil invullen. Vanaf dat gestart wordt met invullen van de vragenlijst worden de gegevens opgeslagen. Als de leerling halverwege wil stop en niet wil dat de tot dan toe ingevulde antwoorden bewaard worden, dan moet de leerling terug in de vragenlijst en de antwoorden wissen. Leerlingen krijgen instructies voor dat ze starten met het invullen van de vragenlijst over hoe ze dit, indien gewenst, moeten doen.

  Op basis van de publieke taak van GGD Flevoland mogen de ouders/verzorgers en/of leerlingen worden benaderd voor deelname aan het onderzoek en mogen de antwoorden uit de vragenlijst worden gebruikt.

  Wie ontvangen de met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 verzamelde gegevens?

  Binnen de GGD Flevoland hebben alleen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de onderzoeksgegevens, toegang tot de onderzoeksgegevens. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

  De GGD ’en maken gezamenlijk gebruik van een externe partij (Research 2Evolve) om de technische afname van de digitale vragenlijst en de tijdelijke dataopslag mogelijk te maken. Research 2Evolve is gebonden aan strikte voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht.

  GGD Flevoland kan beslissen gegevens te delen met derden voor onderzoek. In dat geval zorgt de GGD ervoor dat een leerling niet kan worden herkend in de gedeelde gegevens.

  Het RIVM ontvangt de ingevulde vragenlijsten ook, zodat zij de GGD’en kunnen ondersteunen. Dit wordt vastgelegd in de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt.

  GGD GHOR Nederland, de landelijke koepel van GGD’en, ontvangt alleen een bestand, waarin de antwoorden op de vragenlijsten zo zijn bewerkt dat herkenning van een leerling niet mogelijk is.

  Hoe beschermen we de gegevens?

  De GGD, het RIVM, het Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland hebben privacy hoog in het vaandel staan. In de uitzonderlijke gevallen wanneer de antwoorden van de vragenlijst naar een leerling kunnen worden herleid, worden maatregelen genomen om de herleidbaarheid te beperken.

  Daarnaast treffen alle partijen technische en organisatorische maatregelen zodat de ingevulde vragenlijsten goed worden beveiligd.

  Hoe lang worden de gegevens die verzameld zijn met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 bewaard?

  De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 heeft het doel om de gezondheidssituatie van de jongeren te volgen in de tijd (monitoren). Dit betekent dat GGD Flevoland ook in de toekomst beschikking dient te houden over de ingevulde vragenlijsten zodat zij de eerdergenoemde doelen kan behalen en de eerder genoemde taken juist kan uitvoeren. Daarom bewaart GGD Flevoland de geanonimiseerde databestanden tenminste 20 jaar. De indirect herleidbare databestanden worden na 15 jaar verwijderd.

  Het RIVM bewaart de ingevulde vragenlijsten ook, zodat zij de GGD’en kunnen ondersteunen. Dit wordt vastgelegd in de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt. Het RIVM bewaart de ruwe data gedurende 10 jaar, waarmee wordt voldaan aan de Archiefwet 1995 en Wet Open Overheid (Woo). Na 10 jaar worden deze bestanden bij het RIVM vernietigd.

  Welke rechten heb je?

  De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 heeft als uitgangspunt dat er geen persoonsgegevens worden verzameld. Het uitvoeren van onderstaande rechten zal in de meeste gevallen niet mogelijk zijn. In een paar specifieke gevallen is door een combinatie van de ingevulde gegevens herleiding van een leerling mogelijk. Dit betekent dat in die gevallen een leerling en ouders/verzorgers bepaalde rechten toekomen, zoals hieronder uitgewerkt.

  Recht op weigering

  Deelname aan de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 is vrijwillig. Op elk moment kan van deelname worden afgezien, zonder opgave van reden. Leerlingen en ouders/verzorgers ontvangen via school een mail met informatie over het onderzoek. Zowel leerlingen als ouders/verzorgers kunnen weigeren door dit aan de school kenbaar te maken. Als een leerling deelneemt, vult hij/zij tijdens een lesuur in de klas de digitale vragenlijst in. Een leerling kan vragen overslaan of het invullen stoppen.

  Recht op informatie

  Om hieraan te voldoen is deze online privacyverklaring opgesteld. In de informatiemail die een leerling of ouders/verzorgers via school ontvangt wordt naar deze privacyverklaring verwezen.

  Recht op verwijdering

  Het recht op verwijdering kan niet worden uitgeoefend, omdat er per school één URL wordt gebruikt voor alle leerlingen. Individuele leerlingen zijn na het verzenden van de vragenlijst niet meer te herkennen. Daardoor kan de vragenlijst niet meer worden verwijderd.

  Recht op inzage, rectificatie, beperking en bezwaar

  Deze rechten kunnen niet worden uitgeoefend, omdat er per school één URL wordt gebruikt voor alle leerlingen. Individuele leerlingen zijn na het verzenden van de vragenlijst niet meer te herkennen. De vragenlijst van een individuele leerling kan dus niet worden gevonden en mag/kan niet worden herleid.

  Bij wie kan ik terecht met vragen?

  Indien leerlingen en ouders/verzorgers vragen hebben over hun rechten en hoe die kunnen worden uitgeoefend in het kader van dit onderzoek of een klacht willen indienen, dan kunnen zij contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van GGD Flevoland via privacy@ggdflevoland.nl.

  Indien leerlingen en ouders/verzorgers vragen hebben over het onderzoek of hoe GGD met vragenlijsten omgaat, kan men contact opnemen met de onderzoekers van GGD Flevoland via onderzoek@ggdflevoland.nl.

 • Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 en persoonsgegevens

  Privacyverklaring Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

  De 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en), gemeente Utrecht en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doen onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongvolwassenen. Dit onderzoek heet de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen. Alle inwoners van Nederland met de leeftijd 16 tot en met 25 jaar kunnen deelnemen aan het vragenlijstonderzoek. De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 wordt door alle GGD’en en gemeente Utrecht in Nederland op dezelfde manier in de periode van 8 april tot en met 7 juli 2024 uitgevoerd. Dit doen de GGD’en en de gemeente Utrecht op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS heeft het RIVM en GGD GHOR Nederland (de landelijke koepel van de 25 GGD’en) opdracht gegeven de GGD’en en gemeente Utrecht hierbij te ondersteunen.

  In deze privacyverklaring staat hoe deze partijen in de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 omgaan met de persoonsgegevens uit de ingevulde vragenlijsten en de onderzoeksresultaten en hoe de 25 GGD’en, gemeente Utrecht en het RIVM ervoor zorgen dat deze goed worden beschermd.

  Doel Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

  De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 heeft de volgende doelen:

  • Inzicht hebben in de gezondheidssituatie van jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar
  • Inzicht hebben op de impact van de coronapandemie op de gezondheidssituatie van jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar
  • Het bijdragen aan lokaal en landelijk beleid om de gezondheid, leefstijl en welzijn van jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar te bevorderen

  Onderdelen Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

  De uitvoering van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Benaderen van jongvolwassenen in de leeftijd van 16 t/m 25 jaar voor deelname aan het onderzoek
  • Verzamelen van gegevens uit de digitale vragenlijsten
  • Analyseren van de antwoorden uit de vragenlijsten zodat landelijke, regionale en lokale inzichten op groepsniveau kunnen worden gegeven
  • Rapporteren en publiceren van deze resultaten op landelijk, regionaal en lokaal niveau waarbij de resultaten ook worden uitgesplitst naar subgroepen, zoals leeftijdscategorie, gender en opleidingsniveau

  Verwerken GGD’en en het RIVM persoonsgegevens van mij en zo ja, welke?

  Om het onderzoek uit te voeren en de doelen te bereiken, gebruiken de GGD en het RIVM digitale vragenlijsten waarmee gegevens over jou worden verzameld. GGD Flevoland heeft samen met de andere GGD’en en gemeente Utrecht de opdracht gegeven aan onderzoeksbureau Ipsos I&O om deelnemers te werven via sociale media. Deelnemers worden gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen. Als je besluit om mee te doen en de vragenlijst in te vullen, worden jouw persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Elke GGD en gemeente Utrecht ontvangt aan het einde van het onderzoek een bestand met de deelnemers uit de eigen GGD-regio of gemeente.

  Het RIVM ontvangt van Ipsos I&O een landelijk bestand met alle verzamelde gegevens. De vragenlijst is zo opgesteld dat er geen direct herleidbare persoonsgegevens (zoals jouw naam of adres) worden gevraagd. Wel willen we weten waar je woont, omdat rapportages worden gemaakt voor gemeentes, daarom vragen we naar postcode.

  Door de combinatie van antwoorden kan het mogelijk zijn om te herleiden van wie de antwoorden zijn. De 25 regionale GGD’en, gemeente Utrecht, Ipsos I&O en het RIVM zorgen ervoor dat herleidbaarheid zoveel mogelijk wordt voorkomen. Hierdoor kunnen de gegevens niet meer tot jou worden herleid. De onderzoekers mogen niet proberen om de antwoorden naar jou te herleiden.

  In de vragenlijsten staan de volgende onderwerpen

  • Achtergrondgegevens: leeftijd, gender, postcode, gezin-huishoudsamenstelling, opleiding, werksituatie, rondkomen (financiële situatie)
  • Bijzondere persoonsgegevens: migratieachtergrond, ervaren gezondheid, slaap, tevredenheid met jezelf/je lichaam/je leven, psychische klachten, stress, prestatiedruk, veerkracht, vertrouwen in de toekomst, eenzaamheid, lengte en gewicht, bewegen, roken, alcohol, drugs, diversiteit in gender, sekse en seksuele oriëntatie, seksualiteit, mishandeling, mantelzorg, sociale steun, weerbaarheid, suïcidegedachten, gamen, sociale mediagebruik, online gokken, impact corona, long covid

  Bekijk een inkijkexemplaar van de vragenlijst van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024.

  E-mailadres voor eventuele deelname groepsgesprek of interview, GGD-gezondheidspanel en het winnen van een cadeaubon

  • Groepsgesprek of interview
   In opdracht van de 25 GGD’en, gemeente Utrecht en het RIVM voert een onderzoeksbureau in het najaar van 2024 groepsgesprekken en interviews uit om te praten met jongvolwassenen over gezondheid.
   Als je het leuk vindt om hier aan deel te nemen, kan je jouw e-mailadres aan het einde van de vragenlijst invullen. Vanwege de privacywetgeving (AVG) wordt jouw e-mailadres in een apart databestand opgeslagen, los van jouw antwoorden op de vragen in de vragenlijst.
   Voor de groepsgesprekken en interviews is het belangrijk dat het onderzoeksbureau jongvolwassenen gericht kan uitnodigen om zo een goed beeld te krijgen van alle jongvolwassenen in Nederland. Hiervoor worden jouw antwoorden op de volgende vragen uit de vragenlijst wel mee gekopieerd naar dit aparte databestand waar ook jouw e-mailadres wordt opgeslagen; gender, leeftijd, migratieachtergrond, postcode (4 cijfers), opleidingsniveau en werksituatie. Alleen deze gegevens worden gedeeld met het onderzoeksbureau, met uitzondering van jouw postcode (4 cijfers), die wordt niet gedeeld. Op basis van jouw postcode wordt de GGD-regio waar je woont en een stedelijkheidsgraad (stad of platteland) gedeeld met het onderzoeksbureau. Ook houden een aantal GGD’en aanvullende gesprekken en interviews. Hiervoor ontvangen deze GGD’en ook een selectie van het aparte databestand met de emailadressen samen met de extra achtergrondgegevens van respondenten uit hun eigen regio.
  • GGD-gezondheidspanel
   Aan het eind van de vragenlijst kan jij je ook opgeven voor het GGD-gezondheidspanel. Als lid van het Gezondheidspanel ontvang je een paar keer per jaar een korte vragenlijst over een onderwerp op het gebied van gezondheid van de GGD in jouw regio. Als je dit leuk lijkt, kan je jouw e-mailadres invullen. Ook dit e-mailadres wordt in een apart databestand opgeslagen, apart van jouw antwoorden op de vragen in de vragenlijst.

  Let op: niet alle GGD’en hebben een eigen gezondheidspanel. Als jouw GGD geen panel heeft, dan krijg je deze vraag niet.

  • Verloting cadeaubonnen
   Aan het einde van de vragenlijst kun je aangeven of je kans wilt maken om een cadeaubon van €25,- of €400,- te winnen. Als je een cadeaubon hebt gewonnen, zie je dit direct en word je gevraagd jouw e-mailadres (en in het geval van de €400 cadeaubon ook een telefoonnummer) in te vullen zodat Ipsos I&O de cadeaubon digitaal kan toesturen. Ook als je geen cadeaubon hebt gewonnen, zie je dit direct. Jouw e-mailadres (en in het geval van de €400 cadeaubon ook een telefoonnummer) worden in een apart databestand opgeslagen, apart van jouw antwoorden op de vragen in de vragenlijst.

  Hier kun je meer lezen over de actievoorwaarden en algemene spelvoorwaarden voor de Winactie van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024.

  Hoe gebruiken de GGD’en, gemeente Utrecht en het RIVM de gegevens van de ingevulde vragenlijsten?

  De 25 GGD’en en gemeente Utrecht maken op grond van haar publieke taak rapportages voor gemeenten en organisaties die werken met jongvolwassenen op basis van de verzamelde gegevens. Dit zijn regiorapportages, rapportages over sub-regio’s en rapportages voor gemeenten. Er zijn maatregelen getroffen om te zorgen dat gegevens in deze rapportages niet te herleiden zijn naar personen, door alleen te rapporteren over groepen.

  Het RIVM kan voor onderzoek en publicatie ook gebruik maken van de in de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 verzamelde gegevens. Ook voor deze onderzoeken geldt dat in de uiteindelijke rapportages alleen over groepen wordt gerapporteerd, waardoor personen onherkenbaar zijn.

  Grondslag uitvoering Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

  De 25 GGD’en, gemeente Utrecht en het RIVM voeren dit onderzoek uit voor een taak van algemeen belang, namelijk monitoring van de publieke gezondheid op basis van Wet publieke gezondheid (artikel 2 lid 2a en b en artikel 5a Wet publieke gezondheid “Wpg”) en op basis van de Wet op het RIVM (artikel 3 lid 1 sub b van de Wet op het RIVM).

  Bij het uitvoeren van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 gebruiken de 25 GGD’en, gemeente Utrecht en het RIVM alleen de gegevens die voor het uitoefenen van de wettelijke taken die de GGD’en namens de gemeenten uitvoert, noodzakelijk zijn.

  Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens hebben de 25 GGD’en, gemeente Utrecht en het RIVM een grondslag in artikel 9, lid 2, sub i AVG, daarin staat dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang. Deze taak is uitgewerkt in de Wpg en de Wet op het RIVM, zoals hierboven staat.

  Deelname aan de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 is vrijwillig. Je kan op ieder moment stoppen met het invullen van de vragenlijst. Ook kun je vragen overslaan, als je deze niet wil invullen. Alleen de vragen naar leeftijd en gender zijn verplicht. Vanaf dat je start met invullen van de vragenlijst worden jouw gegevens opgeslagen. Als je halverwege wil stoppen en niet wil dat de tot dan toe ingevulde antwoorden bewaard worden, dan moet je terug in de vragenlijst en de antwoorden wissen. Voordat je start met het invullen van de vragenlijst, lees je hoe jij dit kan doen.

  Om duidelijk te maken dat in de vragenlijst wordt gevraagd naar jouw gezondheid, wordt voor de start van de vragenlijst uitgelegd dat in de vragenlijst deze vragen worden gesteld. Ik begrijp dat ik met het beantwoorden van deze vragenlijst gegevens over mijn gezondheid invul, die op groepsniveau worden geanalyseerd door het RIVM en mijn GGD.

  Wie ontvangen de met de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 verzamelde gegevens?

  • Binnen de 25 GGD’en en gemeente Utrecht hebben alleen de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de onderzoeksgegevens, toegang tot die onderzoeksgegevens. De antwoorden worden zeer vertrouwelijk behandeld en verwerkt
  • De 25 GGD’en en gemeente Utrecht maken gebruik van onderzoeksbureau Ipsos I&O om de technische afname van de digitale vragenlijst en de tijdelijke dataopslag mogelijk te maken. Dit onderzoeksbureau is gebonden aan strenge voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht. Met Ipsos I&O is een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin deze voorwaarden staan
  • De 25 regionale GGD’en en gemeente Utrecht kunnen beslissen gegevens te delen met een andere organisatie voor onderzoek. Dan zorgt de GGD of de gemeente Utrecht ervoor dat een persoon niet kan worden herkend in die gedeelde gegevens
  • Het RIVM ontvangt de resultaten van de ingevulde vragenlijsten, zodat zij de GGD’en en gemeente Utrecht kunnen ondersteunen. Dit is vastgelegd in een convenant; hierin staan de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt
  • GGD GHOR Nederland, de landelijke koepel van GGD’en, ontvangt alleen een bestand waarin gegevens zitten die het onmogelijk maken om personen te herkennen. GGD GHOR Nederland kan daarmee als landelijke koepel de GGD’en ondersteunen bij de uitvoer van analyses op landelijk niveau
  • Ook andere organisaties kunnen een aanvraag indienen voor extra data-analyses. Ook in dit bestand zitten geen gegevens waardoor personen herkenbaar zouden kunnen zijn. Een databestand wordt alleen aan een organisatie geleverd na beoordeling of deze de gegevens mag ontvangen

  Hoe beschermen we jouw gegevens?

  Alle 25 GGD’en, gemeente Utrecht, het RIVM en GGD GHOR Nederland vinden goede privacybescherming belangrijk. In het uitzonderlijke geval dat de antwoorden van de vragenlijst naar een persoon kunnen leiden, worden maatregelen genomen om de herleidbaarheid te voorkomen. Ook treffen alle betrokken organisaties technische en organisatorische maatregelen zodat de ingevulde vragenlijsten goed worden beveiligd.

  Zoals genoemd hebben alleen medewerkers die betrokken zijn bij de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 toegang tot de ingevulde vragenlijsten. Bovendien hebben de onderzoekers een geheimhoudingsplicht getekend en mogen zij niets doen waardoor de gegeven antwoorden kunnen leiden naar een persoon.

  Hoe lang worden de gegevens bewaard die verzameld zijn met de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024?

  De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 heeft het doel de gezondheidssituatie van jongvolwassenen te volgen in de tijd (monitoren). Dit betekent dat de 25 GGD’en en gemeente Utrecht ook in de toekomst moeten beschikken over de ingevulde vragenlijsten zodat zij de eerdergenoemde doelen kan behalen en de taken juist kan blijven uitvoeren. De 25 GGD’en en de gemeente Utrecht bepalen zelf wat deze bewaartermijn is en deze staat in de privacyverklaring van de GGD in jouw regio. De bewaartermijn is vaak tussen de 10 en 15 jaar, zodat de resultaten van meerdere monitoren kunnen worden vergeleken en trends kunnen worden bestudeerd.

  Het RIVM bewaart de ingevulde vragenlijsten ook, zodat zij de 25 GGD’en en gemeente Utrecht kunnen ondersteunen. Dit is vastgelegd in de afspraken die de samenwerkende organisaties hebben gemaakt. Het RIVM bewaart de ruwe data gedurende 10 jaar, waarmee wordt voldaan aan de Archiefwet 1995 en Wet open overheid (Woo). Na 10 jaar vernietigt het RIVM deze data.

  Welke rechten heb ik?

  Als betrokkene bij de verwerking van jouw antwoorden heb je een aantal rechten. Omdat de vragenlijst zo is opgesteld dat de gegeven antwoorden niet meer te herleiden zijn naar de persoon die ze heeft ingevuld, tenzij in zeer uitzonderlijke gevallen en met onevenredige inspanning, is de uitoefening van deze rechten beperkt.

  Recht op weigering

  Deelname aan de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 is vrijwillig. Op elk moment kan van deelname worden afgezien, zonder opgave van reden. Je kunt voor het invullen van de vragenlijst meer informatie lezen op de startpagina van het onderzoek. Daarna kun je besluiten wel of niet mee te doen. Je kunt ook vragen overslaan of stoppen met het invullen van de vragenlijst.

  Recht op informatie

  Om hieraan te voldoen is deze online privacyverklaring opgesteld. Op de startpagina van het onderzoek wordt naar deze privacyverklaring verwezen.

  Recht op verwijdering, inzage, rectificatie, beperking en bezwaar

  Deze rechten kunnen niet worden uitgeoefend, omdat één URL wordt gebruikt voor alle deelnemers die meedoen. Individuele jongvolwassenen zijn na het verzenden van de vragenlijst niet meer te herkennen. Daardoor kan de vragenlijst niet meer worden verwijderd.

  Bij wie kan ik terecht met vragen?

  • Bij Veelgestelde vragen vind je antwoord op meest gestelde vragen
  • Als je vragen hebt over jouw rechten en hoe je die kunt uitoefenen in dit onderzoek of een klacht wil indienen, dan kun je contact opnemen met Ipsos I&O
  • Ook als je vragen hebt over hoe jouw GGD omgaat met de ingevulde vragenlijsten en hoe lang jouw GGD die bewaart, kun je contact opnemen met I&O Research via:
   ✓ Whatsapp: 06-86826208
   ✓ E-mail: helpdesk@ioresearch.nl
   ✓ Telefoon: 0800-0191 (maandag t/m zaterdag tussen 09:00 en 17.00 uur).

  Bij Ipsos I&O krijg je de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming van jouw GGD. Je kan die contactgegevens ook vinden op de webpagina www.ggd.nl/.

  Deze privacyverklaring is opgesteld op 2 april 2024

 • GGD-locaties en persoonsgegevens

  Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Juist ook in onze spreekkamers. Tegelijkertijd wil GGD Flevoland haar professionals hun werk goed laten doen in een veilige omgeving.

  Onderdeel hiervan is dat zij ongedwongen hun werk kunnen doen, zonder dat ze ongevraagd op foto of film komen en zonder dat opnamen worden gedeeld. Denk hierbij aan foto’s, film, vlogs of geluidsopnames.

  Wil je dit als bezoeker doen?

  Vraag dan om toestemming. De organisatie staat achter beeld- en/of geluidsregistratie door klanten voor eigen gebruik, mits afgestemd met en goedgekeurd door onze professional. Zodra het gaat om opnames die gedeeld worden met een groter publiek en met commerciële doeleinden dan vragen onze medewerkers aan jou om dit eerst af te stemmen met ons Team Communicatie. We verwachten op deze manier ruimte te bieden aan enthousiaste bezoekers en klanten maar ook onze medewerkers en cliënten privacy te kunnen bieden in hun werk en contacten.

 • Infectieziektebestrijding en persoonsgegevens

  Waarom verwerken we je gegevens?

  Wij verwerken persoonsgegevens op basis van onze taken uit de Wet publieke gezondheid, art. 6en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

  Met welk doel verwerken wij je gegevens?

  Wij verwerken gegevens van personen die lijden aan of risico lopen op bepaalde ernstige infectieziekten of die vragen hebben over infectieziekten. Dit doen we voor de volgende doelen:

  • De opsporing van de bron van ziekte(n)
  • Surveillance: verzamelen van gegevens over het vóórkomen van infectieziekten
  • Onderzoek naar contacten van de patiënt
  • Voorlichting aan de patiënt
  • Voldoen aan de wettelijke meldingsplicht bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  • Begeleiden van patiënt en familie
  • Diagnostiek en behandeling

  Hoe lang bewaren we je gegevens?

  Binnen GGD Flevoland houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en andere wettelijke bepalingen.

  De bewaartermijn verschilt per taak die wij uitvoeren:

  • Hepatitis B-vaccinatie: tenminste 20 jaar
  • Meldingen infectieziekten: meldingen 5 jaar, behandelingsgegevens tenminste 20 jaar

  Delen we je gegevens met derden?

  Wij delen alleen met toestemming van de cliënt gegevens met derden, tenzij het een wettelijke verplichting is gegevens door te geven in het kader van meldingsplicht infectieziekten.

  Afhankelijk van de melding of diagnose kunnen we jouw gegevens delen met medebehandelaars, laboratoria, RIVM, NVWA, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en andere betrokken GGD’en.

  Artsen en verpleegkundigen hebben een medisch beroepsgeheim.

  Welke gegevens krijgen we van derden?

  We krijgen gegevens over (meldingsplichtige) infectieziekten van meldingsplichtige instanties.

  Privacyverklaring Covid-19-vaccinatie

  Privacyverklaring vaccinatie tegen het coronavirus - GGD GHOR Nederland

 • Jeugdgezondheidszorg en persoonsgegevens

  Waarom verwerken we je gegevens?

  Wij verwerken persoonsgegevens op basis van onze taken uit de Wet publieke gezondheid, art. 5. en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

  Met welk doel verwerken wij je gegevens?

  Wij verwerken gegevens met het doel alle kinderen in de regio individueel en als groep te ondersteunen bij het gezond opgroeien vanuit sociaal-medisch perspectief. Collectieve gegevens gebruiken we anoniem voor beleidsadvisering. Op de webpagina over  jeugdgezondheidszorg staat op welke manier we ons werk doen.

  De gegevens van individuele kinderen verwerken we in het digitale kinddossier voor jeugdgezondheidszorg.

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Wij verwerken persoonsgegevens van kinderen die in zorg zijn bij ons. De meeste gegevens krijgen we van de ouder(s)/verzorger(s) en/of het kind zelf. Indien we kinderen niet in beeld hebben, vermelden we alleen in het dossier waarom we het kind niet in beeld hebben.

  Hoe lang bewaren we je gegevens?

  Wij houden ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen. Dossiers en gegevens bewaren we tenminste 20 jaar na afloop zorg Jeugdgezondheidszorg op 18-jarige leeftijd. Wij bewaren persoonsgegevens tot mensen de leeftijd van 34 jaar hebben bereikt.

  Delen we je gegevens met derden?

  Wij delen relevante gegevens alleen met andere hulpverleners of leerkrachten wanneer dat nodig is op basis van zorgen en signalen. Dit gebeurt met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) en/of de jongere zelf. Er kunnen echter redenen zijn waarom hiervan toch wordt afgeweken, bijvoorbeeld in het geval van (een ernstig vermoeden van) kindermishandeling. Dit heeft dan een wettelijke basis.

  We informeren het RIVM over jeugdvaccinaties die we een kind hebben gegeven. Wij dragen alleen na toestemming persoonsgegevens over aan een andere GGD (bij verhuizing naar andere regio). Er is dan sprake van overdracht van zorg en dossier.

  Verpleegkundigen en artsen hebben een medisch beroepsgeheim.

  Welke gegevens krijgen we van derden?

  • De Basisregistratie Personen (BRP) levert ons NAW-gegevens zodra een kind wordt geboren of in onze regio komt wonen
  • We ontvangen informatie waar een kind op school zit van de Dienst Uitvoering Onderwijs
  • Vaccinatiegegevens ontvangen we van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • Jouw tip of klacht over GGD Flevoland en persoonsgegevens

  Waarom verwerken we je  gegevens?

  We verwerken je gegevens omdat je een tip of klacht naar ons hebt verzonden. In het geval van een klacht baseren we ons op de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg en de Algemene wet bestuursrecht.

  Met welk doel verwerken wij je gegevens?

  We verwerken je gegevens om je tip of klacht in behandeling te kunnen nemen.

  Hoelang bewaren we je gegevens?

  Binnen GGD Flevoland houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en andere wettelijke bepalingen.

  We bewaren je gegevens omtrent je klacht maximaal vijf jaar.

  Delen we je gegevens met derden?

  Wij delen je gegevens alleen als de klacht aanleiding geeft voor het betrekken van externen, echter alleen met jouw toestemming.

  Welke gegevens krijgen we van derden?

  Wij krijgen geen gegevens van derden.

   

 • Maatschappelijke zorg en persoonsgegevens

  Waarom verwerken we persoonsgegevens?

  Wij verwerken persoonsgegevens voor de publieke gezondheidstaak die de GGD heeft. Het gaat om het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van inwoners van Flevoland. Binnen het team Maatschappelijke Zorg hebben we specifieke aandacht voor de bescherming en ondersteuning van kwetsbare inwoners. Dit doen we in opdracht van de Flevolandse gemeenten. Het is een taak in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Daarnaast voeren we onder meer taken uit in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Wet verplichte GGZ (Wvggz) en de Jeugdwet.

  Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

  We verwerken gegevens van mensen die hulp nodig hebben. Denk hierbij aan mensen die wel hulp nodig hebben, maar dit zelf niet vragen, mensen met een vervuild huishouden of mensen met onbegrepen gedrag. Ook krijgen we een melding als iemand gedetineerd is geraakt en verwerken we gegevens van personen die in de maatschappelijke opvang verblijven. We verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze publieke taak.

  Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

  Wij houden ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en wettelijke bepalingen in de Wmo, Jeugdwet en Wvggz. Gegevens die verwerkt worden in het kader van de Wvggz of de Jeugdwet worden 20 jaar bewaard. Gegevens die we verwerken in het kader van de Wmo worden maximaal 15 jaar bewaard. Dossiers waarbij er alleen sprake is van een screening of adviesvraag vernietigen we uiterlijk twee jaar na de laatste correspondentie.

  Welke gegevens krijgen we van derden?

  Soms krijgen we gegevens van de melder of betrokken hulpverleners, welke gegevens we krijgen is afhankelijk van de situatie. Denk hierbij aan gegevens als:

  • Voor- en achternaam
  • Contactgegevens
  • Verblijfsplaats
  • Geboortedatum
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Huisarts
  • Voor- en achternaam melder en relatie tot cliënt
  • Contactgegevens melder
  • Gegevens over de zorgen die de melder heeft, en over wat de melder denkt dat de oorzaak hiervan is.

  Delen we persoonsgegevens met derden?

  Alleen als het nodig is, delen we persoonsgegevens met organisaties waarmee we samenwerken in de toeleiding naar hulpverlening en het oplossen van maatschappelijke problemen. We delen nooit meer gegevens dan is toegestaan of dan nodig is. Heb je hier vragen over, neem dan contact met ons op. Onze medewerkers kunnen je vertellen welke persoonsgegevens met derden zijn gedeeld en met welk doel de gegevens zijn gedeeld.

  Heb je bezwaar tegen het registeren van je gegevens of wil je inzage in jouw dossier?

  Vul dan dit formulier in.

  Als je je verzoek liever per post verstuurt dan richt je het verzoek aan:

  GGD Flevoland
  t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
  Postbus 1120
  8200 BC LELYSTAD

  Soms vragen we extra informatie voordat we aan het verzoek kunnen voldoen.

  Heb je nog vragen, neem dan contact op met team Maatschappelijke zorg via telefoonnummer 088-0029915.

   

 • Milieuhygiëne en persoonsgegevens

  Waarom verwerken we je gegevens?

  Wij verwerken persoonsgegevens op basis van taken uit de Wet publieke gezondheid, art. 2.

  Met welk doel verwerken wij je gegevens?

  Na jouw melding van gezondheidsklachten in relatie tot het milieu verwerken we jouw gegevens om je te kunnen adviseren.

  Hoe lang bewaren we je gegevens?

  Wij houden ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen.

  Delen we je gegevens met derden?

  We delen je gegevens afhankelijk van de situatie en met jouw toestemming met woningstichtingen, gemeenten en medisch milieukundigen.

  Welke gegevens krijgen we van derden?

  Wij krijgen in voorkomende gevallen gegevens van derden, bijvoorbeeld van huisartsen of woningbouwverenigingen.

 • Panelonderzoek en persoonsgegevens

  Waarom verwerken we je gegevens?

  Wij verwerken persoonsgegevens omdat mensen hebben aangegeven lid te willen zijn van het GGD Panel. Het onderzoek op basis van de resultaten wordt uitgevoerd in het kader van de Wet Publieke Gezondheid, artikel 2 (het verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking).

  Met welk doel verwerken wij je gegevens?

  Wij verwerken persoonsgegevens om panelonderzoeken te kunnen uitvoeren.

  Wanneer mensen zich aanmelden voor het GGD Panel wordt het e-mailadres gevraagd. Deze adressen worden gebruikt om mensen uit te nodigen voor het onderzoek, en worden los van de resultaten van die onderzoeken opgeslagen.

  In de onderzoeken vragen we naar persoonsgegevens, zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, en woonplaats. Deze gegevens worden gebruikt om de resultaten uit te splitsen naar kenmerken van de bevolking.

  Na het invullen van de vragenlijst kunnen deelnemers aangeven dat zij kans willen maken op een VVV-bon. Hiervoor worden e-mailadressen gevraagd. Deze adressen worden in een apart bestand opgeslagen en kunnen niet worden gekoppeld aan de gegeven antwoorden. Deze e-mailadressen worden alleen gebruikt om de prijswinnaars te informeren en worden zo snel mogelijk, en in ieder geval na 6 maanden, verwijderd.

  Hoelang bewaren we je gegevens?

  Het e-mailadres dat panelleden doorgeven bij aanmelding blijft bewaard zolang zij lid blijven van het GGD Panel.

  De persoonsgegevens die panelleden bij de afzonderlijke onderzoeken doorgeven, worden maximaal vier jaar bewaard.

  Het opgegeven e-mailadres voor het verloten van de VVV-bonnen wordt zo snel mogelijk, in ieder geval na 6 maanden, verwijderd.

  Delen we je gegevens met derden?

  We delen geen gegevens met derden.

  Welke gegevens krijgen we van derden?

  We krijgen geen gegevens van derden.

 • Project ONE en persoonsgegevens (interviews)

  Met project ONE richten we ons op de kwetsbaarheid en (sociale) achterstandsproblematiek rondom zwangerschap in Almere. Als onderdeel van dit project voert GGD Flevoland een onderzoek uit waarbij de hulp wordt ingeschakeld van vrouwen, meiden, ervaringsdeskundigen en professionals uit het medisch en sociaal domein in Almere. Samen onderzoeken we hoe we de zorg in Almere kunnen verbeteren voor vrouwen met een kinderwens, zwangere vrouwen en gezinnen.

  Welke persoonsgegevens verwerkt GGD Flevoland van de deelnemers?

  In dit onderzoek voert GGD Flevoland interviews en groepsgesprekken uit. Als eerste stap worden de volgende persoonsgegevens verzameld: naam, geslacht, leeftijd, afkomst, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens worden verzameld om contact op te nemen met deelnemers. De verzamelde persoonsgegevens voor dit project worden opgeslagen op de beveiligde omgeving van GGD Flevoland. Er is 2-factor authenticatie nodig om in deze omgeving te komen. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde map waar alleen de onderzoekers bij kunnen die betrokken zijn bij dit project. Tijdens de interviews wordt niet gevraagd naar de naam van de deelnemer, zodat het audiofragment al geanonimiseerd wordt opgeslagen. Ook in de transcripten worden gegevens die de herleidbaarheid vergroten zoveel mogelijk achterwege gelaten. In de toestemmingsformulieren staat wel de naam van de deelnemer, maar deze worden los van de transcripten en audiofragmenten (beveiligd) opgeslagen.

  In de interviews komen de volgende onderwerpen aan bod

  • Vragen over Almere (cultuur, normen, etc.)
  • Culturele achtergrond
  • Vragen over jeugd en opgroeien
  • Vragen over dagbesteding (werk, opleiding, etc.)
  • Burgerlijke staat
  • Vragen over woonsituatie
  • Vragen over eigen sociaal netwerk
  • Meemaken zwangerschap
  • Ervaringen tijdens zwangerschap
  • Zorggebruik tijdens zwangerschap
  • Anticonceptiegebruik
  • Mening over anticonceptie

  Op welke wijze gebruikt de GGD Flevoland de gegevens van de interviews?

  De gegevens van de interviews worden gebruikt om (wetenschappelijke) artikelen te schrijven. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om samen met de professionals in Almere de zorg rondom zwangerschappen en kwetsbare zwangerschappen te verbeteren.

  Grondslag uitvoering Project ONE

  Gewone persoonsgegevens
  De gegevensverwerking van gewone persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende wettelijke grondslag: het geven van toestemming door de deelnemer. Voorafgaand aan het interview wordt het toestemmingsformulier toegelicht en krijgt de deelnemer tijd om deze rustig door te lezen. Ook wordt aangegeven dat de deelnemer op elk gewenst moment mag stoppen met het interview.

  Bijzondere persoonsgegevens
  De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is in beginsel verboden (zie artikel 9 AVG). Deze verwerking is enkel toegestaan wanneer een beroep kan worden gedaan op één van de zes grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens èn één van de 10 wettelijke uitzonderingsregels genoemd in de AVG (zie ook Autoriteit Persoonsgegevens).

  Bij de verwerking van bijzondere persoonsgegevens kan voor project ONE een beroep worden gedaan op

  • De grondslag toestemming. Voor alle verwerkingen van bijzondere persoonsgegevens wordt toestemming gevraagd aan deelnemers
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag (zie artikel 9 AVG)

  èn de volgende wettelijke uitzonderingsregels

  • Iemand heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens
  • De verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid (zie artikel 9 lid 2 sub 1 AVG)
  • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden (zie artikel 9 lid 2 sub 1 AVG)

  Wie ontvangen de verzamelde gegevens van Project ONE?

  Binnen GGD Flevoland hebben alleen de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de onderzoeksgegevens, toegang tot de onderzoeksgegevens. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.
  GGD Flevoland kan gebruik maken van een verwerker (Transcriptie Online) om de interviews te transcriberen. Deze organisatie is op dit moment nog niet betrokken bij het onderzoek. Tot op heden worden transcripties gemaakt door een onderzoeksassistent van GGD Flevoland, maar op den duur willen we deze taken door een transcriptiebureau laten doen. In dat geval geeft GGD Flevoland opdracht om de verzamelde gegevens te verwerken. Na afloop van deze verwerking worden de gegevens weer verwijderd door Transcriptie Online. Wanneer een gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen Transcriptie Online en GGD Flevoland, wordt er eerst een verwerkingsovereenkomst getekend tussen beide partijen. Wanneer Transcriptie Online meewerkt aan dit onderzoek, ontvangt dit bedrijf audio-opnames van de deelnemers die meedoen aan het onderzoek. In de meeste gevallen bevatten deze opnames geen naam van de deelnemer, waardoor herleidbaarheid wordt beperkt. Transcriptie Online maakt woordelijke transcripties van de opnames in opdracht van GGD Flevoland. De gegevensuitwisseling met dit bedrijf verloopt via beveiligde online portals
  GGD Flevoland kan beslissen (anonieme) gegevens te delen met derden voor wetenschappelijk onderzoek. In dat geval zorgt de GGD te allen tijde ervoor dat een deelnemer niet kan worden herkend in de gedeelde gegevens.

  Hoe beschermt GGD Flevoland de gegevens?

  GGD Flevoland heeft privacy hoog in het vaandel staan. Een beveiligingsinbreuk bij GGD Flevoland kan ontstaan wanneer persoonsgegevens niet beveiligd worden opgeslagen. Enkele maatregelen die specifiek gelden voor dit onderzoek bij GGD Flevoland gaan dit risico tegen

  • Alle data uit dit onderzoek wordt opgeslagen in een map waartoe alleen de onderzoekers die betrokken zijn bij dit project toegang hebben
  • De deelnemers krijgen een nummer en het sleutelbestand met de namen en nummers van deelnemers wordt in een beveiligde map opgeslagen met extra wachtwoord
  • Papieren documenten met persoonsgegevens (bijvoorbeeld toestemmingsformulieren) worden na afloop van de interviews gescand en beveiligd opgeslagen. De papieren documenten worden vervolgens direct vernietigd
  • De opnames worden gemaakt met een audiorecorder. Na afloop van het interview worden de opnames binnen de beveiligde map opgeslagen en meteen verwijderd van de recorder

  Hoe lang worden de gegevens die verzameld zijn van Project ONE bewaard?

  Omdat na afloop van het onderzoek ONE nog eventueel vervolgonderzoek kan worden gedaan naar dit onderwerp (bijvoorbeeld verdiepende analyses), zullen de gegevens worden bewaard. Het gaat hierbij om de geanonimiseerde transcripten, de audiofragmenten en andere bestanden als toestemmingsformulieren worden verwijderd na afloop van het onderzoek (maximaal na 5 jaar). De geanonimiseerde transcripten worden 10 jaar na afloop van project ONE bewaard.

  Welke rechten hebben deelnemers?

  • Recht op weigering: deelnemers kunnen ten allen tijde deelname weigeren, zonder opgave van redenen. Wanneer een deelnemer jonger dan 16 jaar is, worden ouders gevraagd of hun kind mag deelnemen aan het onderzoek. Ouders kunnen daarbij ook de deelname van hun kind weigeren. Weigering mag ook tijdens het afnemen van het interview, zonder opgave van redenen
  • Recht op informatie: deelnemers ontvangen voorafgaand aan de activiteit (interview, groepsgesprek, etc.) een informatiebrief via de mail. Hierin wordt verwezen naar deze privacyverklaring van GGD Flevoland. in de informatiebrief wordt aangegeven waar deelnemers terecht kunnen met vragen
  • Recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering: deelnemers kunnen tot 4 weken na afloop van het interview aanvragen om het transcript in te zien, rectificaties toe te passen, of gegevens te verwijderen. Hiervoor is een tijdsperiode aangegeven, wanneer de gegevens inmiddels zijn verwerkt in een artikel is het niet meer mogelijk om de gegevens te verwijderen

  Bij wie kunnen deelnemers terecht met vragen?

  Indien deelnemers vragen hebben over hun rechten en hoe die kunnen worden uitgeoefend in het kader van dit onderzoek, of een klacht willen indienen, dan kunnen zij contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van GGD Flevoland via: privacy@ggdflevoland.nl

  Indien deelnemers vragen hebben over het onderzoek, kunnen zij contact opnemen met de onderzoekers van GGD Flevoland via: onderzoek@ggdflevoland.nl

  Voor meer informatie over hoe GGD Flevoland omgaat met persoonsgegevens, zie het algemene privacyreglement: https://www.ggdflevoland.nl/privacy

   

   

   

 • Project ONE en persoonsgegevens (vragenlijsten)

  Project ONE richt zich op de kwetsbaarheid en (sociale) achterstandsproblematiek rondom zwangerschap in Almere. Als onderdeel van dit project doen we bij GGD Flevoland kwantitatief onderzoek naar (herhaalde) abortussen. Hiermee willen we de zorg rondom onbedoelde zwangerschappen in Flevoland verbeteren.

  Welke persoonsgegevens van mij verwerkt GGD Flevoland?

  Voor dit onderzoek verzamelt GGD Flevoland gegevens via een online vragenlijst. Hiermee worden gegevens over jou verzameld. In de vragenlijst wordt niet naar bijvoorbeeld naam of adres gevraagd. Hierdoor zijn jouw antwoorden in principe niet tot jou te herleiden. In uitzonderlijke situaties – door een combinatie van antwoorden – is het mogelijk om te herleiden van wie de antwoorden zijn. Dat is een ongewild bijeffect en is niet het doel van het onderzoek. Door het nemen van passende beveiligingsmaatregelen zorgt GGD Flevoland er voor dat dit risico tot een minimum wordt beperkt.

  In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Achtergrondgegevens: leeftijd, woongemeente, opleiding, moeite met rondkomen (financiële situatie), migratieachtergrond
  • Relatiestatus, aantal kinderen
  • Ervaring met abortus, reden voor abortus, soort abortusbehandeling
  • Anticonceptiegebruik, reden ontstaan onbedoelde zwangerschap
  • Gebruik van keuzehulp
  • Gebruik van nazorg

  Voor een inkijkexemplaar van de vragenlijst kun je contact opnemen met de onderzoekers van GGD Flevoland via onderzoek@ggdflevoland.nl.

  De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde map in de beveiligde omgeving van GGD Flevoland. Om in deze omgeving te komen is een 2-factor authenticatie nodig. Alleen de betrokken onderzoekers kunnen in deze beveiligde omgeving komen. Als je na het invullen van de vragenlijst een vergoeding wilt ontvangen, kun je je e-mailadres achterlaten. Je e-mailadres wordt los van jouw antwoorden verzameld en beveiligd opgeslagen.

  Op welke wijze gebruikt GGD Flevoland de gegevens van de ingevulde vragenlijsten?

  De gegevens van de vragenlijsten worden gebruikt om rapportages en (wetenschappelijke) artikelen te schrijven. Er wordt alleen gerapporteerd over groepen waarbij gegevens niet te herleiden zijn naar personen. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om samen met professionals in Flevoland de zorg rondom onbedoelde en kwetsbare zwangerschappen te verbeteren.

  Grondslag uitvoering Project ONE

  Gewone persoonsgegevens
  De gegevensverwerking van gewone persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende wettelijke grondslag: het geven van toestemming door de deelnemer. Voorafgaand aan de vragenlijst geef je toestemming voor het verwerken van jouw gegevens. Ook wordt aangegeven dat je op elk gewenst moment kunt stoppen met de vragenlijst.

  Bijzondere persoonsgegevens
  De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is in beginsel verboden. [1] Deze verwerking is enkel toegestaan wanneer een beroep kan worden gedaan op één van de zes grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens èn één van de 10 wettelijke uitzonderingsregels genoemd in de AVG [2] (zie ook Autoriteit Persoonsgegevens).

  Bij de verwerking van bijzondere persoonsgegevens kan voor project ONE een beroep worden gedaan op:

  • De grondslag toestemming. Voor alle verwerkingen van bijzondere persoonsgegevens wordt toestemming gevraagd aan deelnemers
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag [3]

  èn de volgende wettelijke uitzonderingsregels:

  • Iemand heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens
  • De verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid [4]
  • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden [5]

  Wie ontvangen de verzamelde gegevens van Project ONE?

  Binnen GGD Flevoland hebben alleen de verantwoordelijke medewerkers toegang tot de onderzoeksgegevens. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

  GGD Flevoland kan beslissen (anonieme) gegevens te delen met derden voor wetenschappelijk onderzoek. In dat geval zorgt de GGD er te allen tijde voor dat een deelnemer niet kan worden herkend in de gedeelde gegevens.

  Hoe beschermt GGD Flevoland de gegevens?

  GGD Flevoland heeft privacy hoog in het vaandel staan. Een beveiligingsinbreuk bij GGD Flevoland kan ontstaan wanneer persoonsgegevens niet beveiligd worden opgeslagen. Enkele maatregelen die specifiek gelden voor dit onderzoek bij GGD Flevoland gaan dit risico tegen:

  • Alle data uit dit onderzoek wordt opgeslagen in een map waartoe alleen de onderzoekers die betrokken zijn bij dit project toegang hebben
  • Verzamelde e-mailadressen voor het versturen van een vergoeding worden los van de vragenlijst verzameld en beveiligd opgeslagen

  Hoe lang worden de gegevens die verzameld zijn van Project ONE bewaard?

  De gegevens worden bewaard omdat na afloop van het onderzoek ONE nog eventueel vervolgonderzoek kan worden gedaan voor bijvoorbeeld verdiepende analyses. Het gaat hierbij om de antwoorden op de vragenlijsten. E-mailadressen voor het versturen van de vergoeding worden na afloop van het onderzoeksproject verwijderd (maximaal na 4 jaar). De antwoorden op de vragenlijsten worden maximaal 10 jaar bewaard.

  Welke rechten heb ik?

  Recht op weigering
  Het invullen van de vragenlijst is vrijwillig. Op elk moment kun je de deelname stoppen. Je hoeft geen reden op te geven. Stoppen met de vragenlijst kan door het venster te sluiten.

  Recht op informatie
  Om hieraan te voldoen is deze privacyverklaring opgesteld. Aan het begin van de vragenlijst wordt naar deze privacyverklaring verwezen. Ook wordt aangegeven waar je terecht kunt met vragen.

  Recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering
  Door de manier waarop de gegevens verzameld worden (geen naam, adres, en het opgegeven emailadres dat niet gekoppeld is aan de antwoorden) kan het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering niet worden uitgeoefend.

  Bij wie kan ik terecht met vragen?

  Als je vragen hebt over je rechten en hoe die kunnen worden uitgeoefend in het kader van dit onderzoek, of als je een klacht wil indienen, dan kan je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van GGD Flevoland via: privacy@ggdflevoland.nl

  Als je vragen hebt over het onderzoek, kan je contact opnemen met de onderzoekers van GGD Flevoland via: onderzoek@ggdflevoland.nl

  Voor meer informatie over hoe GGD Flevoland omgaat met persoonsgegevens, zie het algemene privacyreglement: https://www.ggdflevoland.nl/privacy

  [1] Artikel 9 AVG.
  [2] Artikel 9 AVG.
  [3] Artikel 9 AVG.
  [4] Artikel 9 lid 2 sub i AVG.
  [5] Artikel 9 lid 2 sub j AVG.

 • Reisadvies, beroepsvaccinaties en persoonsgegevens

  Waarom verwerken we je gegevens?

  We verwerken jouw gegevens omdat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van onze reizigersadvisering en beroepsvaccinaties en op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

  Met welk doel verwerken wij je gegevens?

  Wij verwerken persoonsgegevens van klanten die voor een advies en/of vaccinatie komen, om ziektes te voorkomen tijdens een buitenlandse reis of bij de beroepsuitoefening.

  Naast de medische doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken, gebruiken we (contact)gegevens onder andere voor:

  • Beantwoorden van vragen via een webformulier
  • Om contact op te kunnen nemen

  Hoe lang bewaren we je gegevens?

  Wij houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen. Voor het bewaren van het medisch dossier geldt de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Het dossier wordt tenminste 20 jaar bewaard.

  Delen we je gegevens met derden?

  We delen ten aanzien van beroepsvaccinaties met toestemming van jou de gegevens met jouw werkgever.

  Verpleegkundigen en artsen hebben een medisch beroepsgeheim.

  Welke gegevens krijgen we van derden?

  In het geval van beroepsvaccinaties ontvangen wij soms NAW-gegevens van de te vaccineren medewerkers van werkgevers.

 • Seksuele gezondheid en persoonsgegevens

  Waarom verwerken we je gegevens?

  Wij verwerken persoonsgegevens op basis van onze taak op grond van de Wet Publieke Gezondheid art. 6. en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

  Met welk doel verwerken wij je gegevens?

  Wij verwerken gegevens van personen die risico lopen op, of die vragen hebben over een seksueel overdraagbare aandoening (soa) en andere onderwerpen die gerelateerd zijn aan de seksuele gezondheid. Dit doen we voor de volgende doelen:

  • De opsporing van de bron van soa
  • Surveillance: verzamelen van gegevens over vragen die er zijn op het gebied van seksualiteit en seksuele gezondheid
  • Testen en waarschuwen van contacten en partners in overleg met  de cliënt
  • Voorlichting aan de cliënt
  • Voldoen aan de wettelijke meldingsplicht bij het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • Begeleiden van cliënt en mogelijke partners/contacten
  • Diagnostiek en behandeling van soa

  Hoe lang bewaren we je gegevens?

  Wij houden ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen. Voor het bewaren van het medisch dossier geldt de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Het dossier wordt tenminste 20 jaar bewaard.

  Delen we je gegevens met derden?

  We delen alleen gegevens als dat noodzakelijk is. We delen je gegevens (naam, geboortedatum en geslacht) met medebehandelaars en laboratoria. Als het om financiële gegevens en afhandeling daarvan gaat delen we beperkt gegevens met de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de melding, of een diagnose, delen we je gegevens met andere behandelaren of met de GGD-organisaties waarmee we samenwerken. Dit gebeurt met toestemming van jou, tenzij het een wettelijke verplichting is om gegevens door te geven in het kader van de meldplicht infectieziekten. We doen dit in het belang van je gezondheid, vervolgonderzoek en mogelijke behandeling.

  De anamnesegegevens en onderzoeken met hun diagnoses worden geanonimiseerd aan het RIVM aangeleverd.

  Verpleegkundigen en artsen hebben een medisch beroepsgeheim.

  Welke gegevens krijgen we van derden?

  We krijgen gegevens over de uitslag van soa-testen van daarvoor gecontracteerde laboratoria.

 • Solliciteren bij GGD Flevoland en persoonsgegevens

  Waarom verwerken we je gegevens?

  We verwerken jouw gegevens omdat je hebt gesolliciteerd naar een baan of stageplek bij GGD Flevoland.

  Met welk doel verwerken wij je gegevens?

  We willen jouw sollicitatie kunnen verwerken en beoordelen. Bovendien willen we je kunnen uitnodigen voor een gesprek en/of kennismaking.

  Hoelang bewaren we je gegevens?

  Binnen GGD Flevoland houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling. We bewaren gegevens van sollicitanten 4 weken en we houden je gegevens op verzoek tot een jaar in portefeuille.

  Delen we je gegevens met derden?

  Wij delen je gegevens niet met derden zonder jouw toestemming.

  Welke gegevens krijgen we van derden?

  Wij krijgen geen gegevens van derden zonder jouw toestemming

 • Toezichttaken en persoonsgegevens

  Waarom verwerken we je gegevens?

  Wij voeren toezichthoudende werkzaamheden uit in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Kinderopvang.

  Met welk doel verwerken wij je gegevens?

  We verwerken persoonsgegevens om te kunnen beoordelen, of de kwaliteit van de zorg die zorgaanbieders leveren op grond van de daarvoor geldende wettelijke kader. Daarnaast onderzoeken we meldingen van calamiteiten en/of geweldsincidenten door een aanbieder.

  We verwerken persoonsgegevens voor het toezicht op de Wet Kinderopvang om te controleren of er een juiste Verklaring omtrent het gedrag (VOG) van de beroepskrachten is overlegd en is gekoppeld aan de houder van de kinderopvangorganisatie.

  We vragen ook andere documenten op zoals, kopie beroepskwalificaties, kopie EHBO-diploma, kopie certificaten en bewijs van behaalde toetsen (zoals een VVE certificaat en de 3F taaltoets). Naast deze controlerende taak onderzoeken we klachten en signalen m.b.t. kinderopvangorganisaties.

  Hoe lang bewaren we je gegevens?

  Binnen GGD Flevoland houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en landelijk geldende selectielijsten. Dit betekent dat wij stukken met betrekking tot de kwaliteit van de kinderopvang 7 jaar bewaren en daarna vernietigen.

  Delen we je gegevens met derden?

  In het kader van het Toezicht WMO delen we gegevens over de zorgaanbieders met de opdrachtgevende gemeenten in de regio. In het geval er sprake is van onderzoek voor een persoonsgebonden budget (pgb) delen we ook cliëntgegevens. Ook worden gegevens gedeeld met andere toezichthouders, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
  Als toezichthouder Wet kinderopvang delen we persoonsgegevens in het kader van afhandeling van klachten en signalen zo nodig met betrokken Kinderopvangorganisaties.

  Als de toezichthouder Wmo 2015 bij de vervulling van deze taak persoonsgegevens heeft verkregen waarover de beroepskracht een beroepsgeheim heeft dan geldt deze geheimhoudingsplicht ook voor de toezichthouder, tenzij de wet anders bepaalt.

  Welke gegevens krijgen we van derden?

  In het kader van het Toezicht Wmo 2015 ontvangen we gegevens over medewerkers en cliënten van de zorgaanbieder.
  In het kader van het Toezicht Wet Kinderopvang ontvangen we van Dienst Uitvoeringsorganisatie en Justitie gegevens over (ingetrokken) VOG en gedrag van betrokkenen. Ook ontvangen we gegevens over gedrag van betrokkenen van degenen die een klacht of signaal doorgeven.

 • Tatoeëren, piercen en persoonsgegevens

  Waarom verwerken we je gegevens?

  In het kader van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen voeren wij toezichthoudende werkzaamheden uit.

  Met welk doel verwerken wij je gegevens?

  We verwerken persoonsgegevens voor het in kaart brengen van vergunningplichtige bedrijven in het kader van vergunningverlening op gebied tatoeage, piercing en permanente make up.

  Hoelang bewaren we je gegevens?

  Wij houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen.  Dit betekent dat wij stukken met betrekking tot hygiënezorg en het behandelen van aanvragen voor een vergunning voor tattoo- en piercingshop en permanente make-up 5 jaar bewaren en daarna vernietigen.

  Delen we je gegevens met derden?

  In het kader van de vergunningplicht op het gebied van tatoeage, piercing en permanente make up delen we gegevens met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Het RIVM en andere GGD’en hebben ook toegang tot vergunningsgegevens.

 • Meer informatie over cookies

  Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de website op jouw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd.

  Waarom cookies?

  Wij gebruiken deze cookies om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. We gebruiken deze informatie om de website te verbeteren en beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

  We kunnen deze cookies niet herleiden tot een pc of individu, we verzamelen via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruiken de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.

  Toestaan of weigeren

  Als je cookies weigert, kun je niet altijd van alle mogelijkheden van deze website gebruik maken. Gevolgen van het weigeren van cookies zijn:

  • Bepaalde filmpjes zullen niet werken
  • Toepassingen voor social media (zoals het delen van pagina's via Facebook, Twitter, het bekijken van Youtube-filmpjes et cetera) werken niet meer op deze site
  • Content afkomstig van andere sites wordt niet automatisch getoond

  Als je cookies accepteert, kun je altijd later via de instellingen van je browser (zoals Internet Explorer, Firefox, Safari) geplaatste cookies verwijderen of het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop dit gebeurt verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.