Overslaan en naar de inhoud gaan
Privacy

Privacyverklaring

GGD Flevoland gaat zorgvuldig en integer om met jouw gegevens.

Hier vind je informatie over de manier waarop GGD  Flevoland invulling geeft aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is een eenvoudige en begrijpelijke vertaling van de privacywetgeving. De toepasbare wet- en regelgeving is altijd leidend en er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie.

Wijziging Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door GGD Flevoland gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op www.ggdflevoland.nl gepubliceerd zijn.

Deze privacyverklaring treedt in werking op 24 juli 2023.

 

 • Bescherming van persoonsgegevens

  GGD Flevoland vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens die je aan ons geeft, zoals naam, adres of e-mailadres, gebruiken we alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen.

  GGD Flevoland is een overheidsorganisatie met een breed takenpakket. Als overheidsorganisatie moeten en willen we aan alle toepasselijke wetgeving voldoen. Dat betekent dat we voor een specifieke taak soms andere persoonsgegevens nodig hebben en mogen vragen dan voor een andere taak! We verzamelen dus nooit zomaar gegevens, maar doen dat alleen als er een rechtsgrond voor is.

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  GGD Flevoland verwerkt persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Denk hierbij aan:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadressen
  • Geboortedatum
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Naam huisarts of specialist

  GGD Flevoland gebruikt soms ook persoonsgegevens waarmee we extra zorgvuldig omgaan en die we goed moeten beschermen. Dit zijn bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Denk hierbij aan:

  • Gegevens over je eigen gezondheid of de gezondheid van je kind
  • Gegevens over de sociale omgeving waarin je leeft
  • Gegevens over jouw seksuele gedrag en gezondheid

  Met welk doel verwerken wij je gegevens?

  GGD Flevoland verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van overheidstaken met een wettelijke grondslag. Sommige GGD-taken staan letterlijk in de wet en andere taken zijn door de gemeenten opgedragen aan GGD Flevoland.

  Verder kunnen we  je contactgegevens gebruiken voor:

  • Verzenden van e-mails en sms'jes, bijvoorbeeld als herinnering voor een afspraak
  • Om contact op te nemen
  • Beantwoorden van vragen via een webformulier

  Hoe lang bewaren we je gegevens?

  GGD Flevoland bewaart jouw gegevens zolang de wet het ons verplicht. Als dit niet is geregeld in de wet dan gebruiken we je gegevens niet langer dan voor het doel noodzakelijk is. Dit kan per taak verschillen. Zie hiervoor de beschrijving per door GGD Flevoland te leveren producten en diensten.

  Delen we je gegevens met derden?

  GGD Flevoland deelt persoonsgegevens alleen met derden als dit wettelijk verplicht is en/of wanneer we jouw toestemming hiervoor hebben. Alle medewerkers van GGD Flevoland hebben geheimhoudingsplicht met betrekking tot je persoonsgegevens. Daarnaast is er een medisch beroepsgeheim.

  Gebruiken we je gegevens voor onderzoek?

  GGD Flevoland voert regionale, gemeentelijke en ook statistische of wetenschappelijke gezondheidsonderzoeken uit. Soms maken we hiervoor gebruik van informatie die we al hebben. Deze gegevens maken we dan altijd anoniem zodat ze niet herleidbaar zijn tot personen.

  Hoe beveiligen wij je gegevens?

  GGD Flevoland neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Hiervoor hebben wij een informatiebeveiligingsbeleid.

  Website

  De website van GGD Flevoland maakt gebruik van beveiligingsmaatregelen. De uitgewisselde gegevens tussen bezoeker en server zijn versleuteld. Het doel is om zo veilig mogelijk gegevens uit te wisselen. De gegevens die via onze webformulieren worden verzonden, worden niet bewaard.

  E-mail

  E-mails waarin bijzondere of gevoelige gegevens staan versturen we versleuteld. Dat doen we door Zorgmail of E-zorg te gebruiken. Om toegang tot de informatie te krijgen heeft de ontvanger vaak een toegangscode nodig.

  Welke rechten heb je?

  Als cliënt van GGD Flevoland heb je recht op inzage en afschrift van jouw persoonsgegevens en de gegevens van kinderen tot 12 jaar die onder jouw gezag vallen. Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is ook toestemming van de jongere nodig bij een dergelijke aanvraag. Daarnaast heb je recht op:

  • Elektronische inzage en een elektronische kopie van jouw medisch dossier. Dit betekent dat je via beveiligde mail een pdf van jouw medisch dossier ontvangt
  • Een verklaring te laten toevoegen aan het dossier
  • Gegevenswissing / -verwijdering / -vernietiging van persoonsgegevens
  • Beperking van de verwerking
  • Bezwaar (voorheen: verzet) tegen de verwerking
  • Correctie van gegevens

  Als je hiervan gebruik wil maken vul dan dit formulier in.

  Heb je vragen?

  Als je je verzoek liever per post verstuurt dan richt je het verzoek aan:

  GGD Flevoland
  t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
  Postbus 1120
  8200 BC LELYSTAD

  Soms vragen we extra informatie voordat we aan het verzoek kunnen voldoen.

  Heb je een klacht? Ga dan hier naar meer informatie over wat te doen bij een klacht.

  Komen we er samen echt niet uit dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • GGD-locaties en persoonsgegevens

  Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Juist ook in onze spreekkamers. Tegelijkertijd wil GGD Flevoland haar professionals hun werk goed laten doen in een veilige omgeving.

  Onderdeel hiervan is dat zij ongedwongen hun werk kunnen doen, zonder dat ze ongevraagd op foto of film komen en zonder dat opnamen worden gedeeld. Denk hierbij aan foto’s, film, vlogs of geluidsopnames. Wil je dit als bezoeker doen? Vraag dan om toestemming. De organisatie staat achter beeld- en/of geluidsregistratie door klanten voor eigen gebruik, mits afgestemd met en goedgekeurd door onze professional. Zodra het gaat om opnames die gedeeld worden met een groter publiek en met commerciële doeleinden dan vragen onze medewerkers aan jou om dit eerst af te stemmen met ons Team Communicatie. We verwachten op deze manier ruimte te bieden aan enthousiaste bezoekers en klanten maar ook onze medewerkers en cliënten privacy te kunnen bieden in hun werk en contacten.

 • Forens­­ische taken en persoonsgegevens

  Waarom verwerken we je persoonsgegevens?

  We verwerken gegevens op basis van opdracht en afspraken met politie en justitie ten behoeve van de uitvoering van hun taken en onze taken op grond van wettelijke verantwoordelijkheden en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

  Met welk doel verwerken we je gegevens?

  Wij verwerken jouw gegevens voor medische advisering in het kader van arrestantenzorg, letsel-en zedenzaken. En ook waar nodig voor de uitvoering van bloedproeven en DNA-afnamen.

  Hoe lang bewaren we je gegevens?

  Wij houden ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen. Voor het bewaren van het medisch dossier is de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Het dossier wordt tenminste 20 jaar bewaard.

  Delen we je gegevens met derden?

  We delen je gegevens (beperkt) met jouw toestemming met politie en justitie. De arts zal je bij aanvang van een gesprek informeren dat hij/zij komt in opdracht van politie of justitie. De artsen hebben een medisch beroepsgeheim.

  Welke gegevens krijgen we van derden?

  We vragen, indien noodzakelijk, medische informatie op van derden (zoals behandelaars), maar alleen met jouw toestemming. Deze informatie is bijvoorbeeld nodig om de juiste medicatie te kunnen verstrekken bij medische arrestantenzorg of om letselrapportages op te kunnen stellen.

 • Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 en Persoonsgegevens

  Gezondheidsmonitor Jeugd en persoonsgegevens

  Privacyverklaring Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

  De GGD doet minimaal één keer per 4 jaar in opdracht van de gemeente onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongern. Dit onderzoek heet de Gezondheidsmonitor Jeugd. In het schooljaar 2023-2024 wordt de reguliere Gezondheidsmonitor Jeugd uitgezet. In het geval van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 wordt de vragenlijst 2 jaar na de vorige monitor (de coronavariant uit 2021) uitgezet en vier jaar na de vorige reguliere Gezondheidsmonitor. Deze Gezondheidsmonitor helpt de GGD en gemeente om te kunnen zorgen voor passend beleid op het gebied van de Volksgezondheid bij de Jeugd.  

  De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 wordt uitgevoerd in de periode september – november 2023 onder leerlingen in de klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs met een digitale vragenlijst. De monitor wordt door alle GGD’en in Nederland op dezelfde manier en in dezelfde periode van het jaar uitgevoerd. Dit doen de GGD’en op verzoek van alle gemeenten in Nederland en het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). VWS heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de opdracht gegeven de GGD’en hierbij te ondersteunen. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 is een samenwerking tussen GGD’en, GGD GHOR Nederland (de landelijke vereniging van GGD’en), het RIVM en voor een klein onderdeel met het Trimbos-instituut.

  De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 heeft als uitgangspunt dat het geen persoonsgegevens verzamelt, maar herleidbaarheid valt niet in alle situaties volledig uit te sluiten. In deze privacyverklaring beschrijft GGD Flevoland op welke manier zij omgaat met de ingevulde vragenlijsten, de daaruit voortvloeiende onderzoeksresultaten en op welke manier de GGD ervoor zorgdraagt dat deze goed worden beschermd.

  De GGD en het RIVM hebben samen met het Trimbos-instituut besloten om deze keer samen te werken bij de uitvoering van de Gezondheidsmonitor van de GGD en het Peilstationsonderzoek en ESPAD-onderzoek van het Trimbos-instituut. Deze samenwerking heeft tot gevolg dat voor een klein onderdeel deze organisaties samen verantwoordelijk zijn voor de gegevens die worden verwerkt in de vragenlijsten. De GGD’en en het RIVM zijn verantwoordelijk voor de gegevens in de basisvragenlijst van de Gezondheidsmonitor. Daarnaast is elke GGD afzonderlijk verantwoordelijke voor de aanvullende vragen in de regionale vragenlijst. Het Trimbos-instituut is afzonderlijk en zelfstandig verantwoordelijke voor de vragenlijsten die worden gebruikt door het Trimbos-instituut.

  Wil je meer weten over het Trimbos-instituut en/of over de wijze hoe er met jouw gegevens wordt omgegaan door het Trimbos-instituut. Klik dan op deze link.

  Doel Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

  De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 wordt uitgevoerd voor de volgende doelen:

  • Het verkrijgen van inzicht in gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in klas 2 en 4 van het reguliere voortgezet onderwijs
  • Het ontwikkelen van lokaal en landelijk beleid om de gezondheid van jongeren te bevorderen
  • De gezondheidssituatie van jongeren onder de aandacht van scholen brengen en hen aanzetten tot de ontwikkeling van gericht preventief gezondheidsbeleid

  Verwerkt GGD Flevoland persoonsgegevens van mij/mijn kind en zo ja, welke?

  Om de bovenstaande doelen te bereiken, gebruikt GGD Flevoland digitale vragenlijsten. In de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 wordt niet gevraagd naar persoonsgegevens, zoals naam en adres, waardoor een leerling in principe ook niet kan worden herleid. Wel willen we weten waar de leerling woont, omdat rapportages worden gemaakt voor gemeentes, daarom vragen we naar postcode. In heel uitzonderlijke situaties is - door een combinatie van de ingevulde vragen - een leerling toch herleidbaar. Dat is een ongewild bijeffect en zeker niet het doel van het onderzoek. De GGD zorgt ervoor dat door het nemen van adequate beveiligingsmaatregelen dit risico tot een minimum wordt beperkt.

  In de vragenlijsten komen de volgende onderwerpen aan bod

  • Algemene gegevens: leerjaar, opleidingsniveau, leeftijd (klas 2), geboortemaand- en jaar (klas 4), geslacht, woonplaats door postcode 4 of (voor gemeente Almere en Lelystad) postcode 6
  • Gezinssamenstelling en moeite met rondkomen
  • Ervaren gezondheid
  • Geluk, psychische gezondheid, veerkracht, vertrouwen in de toekomst, eenzaamheid, weerbaarheid, stress
  • Zorgen thuis (incl. mantelzorg), sociale steun
  • Functioneren op school, prestatiedruk
  • Bewegen, alcoholgebruik, roken, drugsgebruik, vapen, voeding, slaap
  • (Cyber)pesten, sexting
  • Suïcidegedachten
  • Seksualiteit
  • Gamen en social mediagebruik
  • Tevredenheid leefomgeving
  • Houding ten opzichte van het Rijksvaccinatieprogramma

  Voor een inkijkexemplaar van de vragenlijst kunt u contact opnemen met de onderzoekers van GGD Flevoland via onderzoek@ggdflevoland.nl.

  Op welke wijze gebruikt GGD Flevoland de gegevens van de ingevulde vragenlijsten?

  De GGD Flevoland maakt op grond van haar publieke taak rapportages voor gemeenten en scholen op basis van de verzamelde gegevens. In deze rapportages staan geen herleidbare persoonsgegevens van een leerling omdat de rapportages op een hoger niveau worden opgesteld, dat wil zeggen niet op individueel niveau, maar enkel op groepsniveau van leerlingen.

  Het RIVM maakt ook gebruik van de in de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 verzamelde gegevens voor onderzoek en publicaties. Ook in deze rapportages is herkenning van een leerling niet mogelijk omdat rapportages alleen groepen leerlingen beschrijven en geen individuen.

  Grondslag uitvoering Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

  De GGD Flevoland voert dit onderzoek uit ter uitvoering van een publieke taak, namelijk monitoring van de publieke gezondheid op basis van Wet publieke gezondheid (Wpg) (artikel 2 lid 2, sub a en b Wet publieke gezondheid).

  Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens hebben de regionale GGD’en een grondslag in artikel 9, lid 2, sub i AVG, welke stelt dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang. Deze taak is uitgewerkt in de Wpg, zoals hierboven is gesteld.

  Bij het uitvoeren van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 gebruikt GGD Flevoland alleen de gegevens die voor het uitoefenen van de wettelijke taken die de GGD namens de gemeenten uitvoert, noodzakelijk zijn.

  Deelname aan de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 is vrijwillig. Leerlingen en/of ouders/verzorgers bepalen zelf om wel of niet deel te nemen aan het onderzoek. Leerlingen kunnen op ieder moment in de vragenlijst stoppen. Ook kunnen bepaalde vragen worden overgeslagen, als de leerling deze niet wil invullen. Vanaf dat gestart wordt met invullen van de vragenlijst worden de gegevens opgeslagen. Als de leerling halverwege wil stop en niet wil dat de tot dan toe ingevulde antwoorden bewaard worden, dan moet de leerling terug in de vragenlijst en de antwoorden wissen. Leerlingen krijgen instructies voor dat ze starten met het invullen van de vragenlijst over hoe ze dit, indien gewenst, moeten doen.

  Op basis van de publieke taak van GGD Flevoland mogen de ouders/verzorgers en/of leerlingen worden benaderd voor deelname aan het onderzoek en mogen de antwoorden uit de vragenlijst worden gebruikt.

  Wie ontvangen de met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 verzamelde gegevens?

  Binnen de GGD Flevoland hebben alleen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de onderzoeksgegevens, toegang tot de onderzoeksgegevens. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

  De GGD ’en maken gezamenlijk gebruik van een externe partij (Research 2Evolve) om de technische afname van de digitale vragenlijst en de tijdelijke dataopslag mogelijk te maken. Research 2Evolve is gebonden aan strikte voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht.

  GGD Flevoland kan beslissen gegevens te delen met derden voor onderzoek. In dat geval zorgt de GGD ervoor dat een leerling niet kan worden herkend in de gedeelde gegevens.

  Het RIVM ontvangt de ingevulde vragenlijsten ook, zodat zij de GGD’en kunnen ondersteunen. Dit wordt vastgelegd in de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt.

  GGD GHOR Nederland, de landelijke koepel van GGD’en, ontvangt alleen een bestand, waarin de antwoorden op de vragenlijsten zo zijn bewerkt dat herkenning van een leerling niet mogelijk is.

  Hoe beschermen we de gegevens?

  De GGD, het RIVM, het Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland hebben privacy hoog in het vaandel staan. In de uitzonderlijke gevallen wanneer de antwoorden van de vragenlijst naar een leerling kunnen worden herleid, worden maatregelen genomen om de herleidbaarheid te beperken.

  Daarnaast treffen alle partijen technische en organisatorische maatregelen zodat de ingevulde vragenlijsten goed worden beveiligd.

  Hoe lang worden de gegevens die verzameld zijn met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 bewaard?

  De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 heeft het doel om de gezondheidssituatie van de jongeren te volgen in de tijd (monitoren). Dit betekent dat GGD Flevoland ook in de toekomst beschikking dient te houden over de ingevulde vragenlijsten zodat zij de eerdergenoemde doelen kan behalen en de eerder genoemde taken juist kan uitvoeren. Daarom bewaart GGD Flevoland de geanonimiseerde databestanden tenminste 20 jaar. De indirect herleidbare databestanden worden na 15 jaar verwijderd.

  Het RIVM bewaart de ingevulde vragenlijsten ook, zodat zij de GGD’en kunnen ondersteunen. Dit wordt vastgelegd in de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt. Het RIVM bewaart de ruwe data gedurende 10 jaar, waarmee wordt voldaan aan de Archiefwet 1995 en Wet Open Overheid (Woo). Na 10 jaar worden deze bestanden bij het RIVM vernietigd.

  Welke rechten heb je?

  De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 heeft als uitgangspunt dat er geen persoonsgegevens worden verzameld. Het uitvoeren van onderstaande rechten zal in de meeste gevallen niet mogelijk zijn. In een paar specifieke gevallen is door een combinatie van de ingevulde gegevens herleiding van een leerling mogelijk. Dit betekent dat in die gevallen een leerling en ouders/verzorgers bepaalde rechten toekomen, zoals hieronder uitgewerkt.

  Recht op weigering

  Deelname aan de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 is vrijwillig. Op elk moment kan van deelname worden afgezien, zonder opgave van reden. Leerlingen en ouders/verzorgers ontvangen via school een mail met informatie over het onderzoek. Zowel leerlingen als ouders/verzorgers kunnen weigeren door dit aan de school kenbaar te maken. Als een leerling deelneemt, vult hij/zij tijdens een lesuur in de klas de digitale vragenlijst in. Een leerling kan vragen overslaan of het invullen stoppen.

  Recht op informatie

  Om hieraan te voldoen is deze online privacyverklaring opgesteld. In de informatiemail die een leerling of ouders/verzorgers via school ontvangt wordt naar deze privacyverklaring verwezen.

  Recht op verwijdering

  Het recht op verwijdering kan niet worden uitgeoefend, omdat er per school één URL wordt gebruikt voor alle leerlingen. Individuele leerlingen zijn na het verzenden van de vragenlijst niet meer te herkennen. Daardoor kan de vragenlijst niet meer worden verwijderd.

  Recht op inzage, rectificatie, beperking en bezwaar

  Deze rechten kunnen niet worden uitgeoefend, omdat er per school één URL wordt gebruikt voor alle leerlingen. Individuele leerlingen zijn na het verzenden van de vragenlijst niet meer te herkennen. De vragenlijst van een individuele leerling kan dus niet worden gevonden en mag/kan niet worden herleid.

  Bij wie kan ik terecht met vragen?

  Indien leerlingen en ouders/verzorgers vragen hebben over hun rechten en hoe die kunnen worden uitgeoefend in het kader van dit onderzoek of een klacht willen indienen, dan kunnen zij contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van GGD Flevoland via privacy@ggdflevoland.nl.

  Indien leerlingen en ouders/verzorgers vragen hebben over het onderzoek of hoe GGD met vragenlijsten omgaat, kan men contact opnemen met de onderzoekers van GGD Flevoland via onderzoek@ggdflevoland.nl.

 • Infectieziektebestrijding en persoonsgegevens

  Waarom verwerken we je gegevens?

  Wij verwerken persoonsgegevens op basis van onze taken uit de Wet publieke gezondheid, art. 6en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

  Met welk doel verwerken wij je gegevens?

  Wij verwerken gegevens van personen die lijden aan of risico lopen op bepaalde ernstige infectieziekten of die vragen hebben over infectieziekten. Dit doen we voor de volgende doelen:

  • De opsporing van de bron van ziekte(n)
  • Surveillance: verzamelen van gegevens over het vóórkomen van infectieziekten
  • Onderzoek naar contacten van de patiënt
  • Voorlichting aan de patiënt
  • Voldoen aan de wettelijke meldingsplicht bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  • Begeleiden van patiënt en familie
  • Diagnostiek en behandeling

  Hoe lang bewaren we je gegevens?

  Binnen GGD Flevoland houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en andere wettelijke bepalingen.

  De bewaartermijn verschilt per taak die wij uitvoeren:

  • Hepatitis B-vaccinatie: tenminste 20 jaar
  • Meldingen infectieziekten: meldingen 5 jaar, behandelingsgegevens tenminste 20 jaar

  Delen we je gegevens met derden?

  Wij delen alleen met toestemming van de cliënt gegevens met derden, tenzij het een wettelijke verplichting is gegevens door te geven in het kader van meldingsplicht infectieziekten.

  Afhankelijk van de melding of diagnose kunnen we jouw gegevens delen met medebehandelaars, laboratoria, RIVM, NVWA, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en andere betrokken GGD’en.

  Artsen en verpleegkundigen hebben een medisch beroepsgeheim.

  Welke gegevens krijgen we van derden?

  We krijgen gegevens over (meldingsplichtige) infectieziekten van meldingsplichtige instanties.

  Privacyverklaring Covid-19-vaccinatie

  Privacyverklaring vaccinatie tegen het coronavirus - GGD GHOR Nederland

 • Jeugdgezondheidszorg en persoonsgegevens

  Waarom verwerken we je gegevens?

  Wij verwerken persoonsgegevens op basis van onze taken uit de Wet publieke gezondheid, art. 5. en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

  Met welk doel verwerken wij je gegevens?

  Wij verwerken gegevens met het doel alle kinderen in de regio individueel en als groep te ondersteunen bij het gezond opgroeien vanuit sociaal-medisch perspectief. Collectieve gegevens gebruiken we anoniem voor beleidsadvisering. Op de webpagina over  jeugdgezondheidszorg staat op welke manier we ons werk doen.

  De gegevens van individuele kinderen verwerken we in het digitale kinddossier voor jeugdgezondheidszorg.

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Wij verwerken persoonsgegevens van kinderen die in zorg zijn bij ons. De meeste gegevens krijgen we van de ouder(s)/verzorger(s) en/of het kind zelf. Indien we kinderen niet in beeld hebben, vermelden we alleen in het dossier waarom we het kind niet in beeld hebben.

  Hoe lang bewaren we je gegevens?

  Wij houden ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen. Dossiers en gegevens bewaren we tenminste 20 jaar na afloop zorg Jeugdgezondheidszorg op 18-jarige leeftijd. Wij bewaren persoonsgegevens tot mensen de leeftijd van 34 jaar hebben bereikt.

  Delen we je gegevens met derden?

  Wij delen relevante gegevens alleen met andere hulpverleners of leerkrachten wanneer dat nodig is op basis van zorgen en signalen. Dit gebeurt met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) en/of de jongere zelf. Er kunnen echter redenen zijn waarom hiervan toch wordt afgeweken, bijvoorbeeld in het geval van (een ernstig vermoeden van) kindermishandeling. Dit heeft dan een wettelijke basis.

  We informeren het RIVM over jeugdvaccinaties die we een kind hebben gegeven. Wij dragen alleen na toestemming persoonsgegevens over aan een andere GGD (bij verhuizing naar andere regio). Er is dan sprake van overdracht van zorg en dossier.

  Verpleegkundigen en artsen hebben een medisch beroepsgeheim.

  Welke gegevens krijgen we van derden?

  • De Basisregistratie Personen (BRP) levert ons NAW-gegevens zodra een kind wordt geboren of in onze regio komt wonen
  • We ontvangen informatie waar een kind op school zit van de Dienst Uitvoering Onderwijs
  • Vaccinatiegegevens ontvangen we van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • Jouw tip of klacht over GGD Flevoland en persoonsgegevens

  Waarom verwerken we je  gegevens?

  We verwerken je gegevens omdat je een tip of klacht naar ons hebt verzonden. In het geval van een klacht baseren we ons op de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg en de Algemene wet bestuursrecht.

  Met welk doel verwerken wij je gegevens?

  We verwerken je gegevens om je tip of klacht in behandeling te kunnen nemen.

  Hoelang bewaren we je gegevens?

  Binnen GGD Flevoland houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en andere wettelijke bepalingen.

  We bewaren je gegevens omtrent je klacht maximaal vijf jaar.

  Delen we je gegevens met derden?

  Wij delen je gegevens alleen als de klacht aanleiding geeft voor het betrekken van externen, echter alleen met jouw toestemming.

  Welke gegevens krijgen we van derden?

  Wij krijgen geen gegevens van derden.

   

 • Maatschappelijke zorg en persoonsgegevens

  Waarom verwerken we persoonsgegevens?

  Wij verwerken persoonsgegevens voor de taken die we in opdracht van de Flevolandse gemeenten uitvoeren. Dit zijn over het algemeen taken in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Wet verplichte GGZ (Wvggz) en de Jeugdwet.

  Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

  We verwerken gegevens van mensen die hulp nodig hebben. Denk hierbij aan mensen die wel hulp nodig hebben, maar dit zelf niet vragen, mensen met een vervuild huishouden of mensen met verward gedrag. Ook krijgen we een melding als iemand gedetineerd is geraakt en verwerken gegevens van personen die in de maatschappelijke opvang verblijven.

  Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

  Wij houden ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen. Gegevens die we verwerken in het kader van de Wmo worden in ieder geval 15 jaar bewaard. Gegevens die verwerkt worden in het kader van de Wvggz of de Jeugdwet worden in ieder geval 20 jaar bewaard.

  Dossiers waarbij er alleen sprake is van een screening vernietigen we uiterlijk twee jaar na de laatste correspondentie.

  Delen we persoonsgegevens met derden?

  Alleen als het nodig is, delen we persoonsgegevens met organisaties waarmee we samenwerken in de toeleiding naar hulpverlening en het oplossen van maatschappelijke problemen. We delen nooit meer gegevens dan is toegestaan of dat nodig is voor het doel.

  Welke gegevens krijgen we van derden?

  Soms krijgen we gegevens van de melder of betrokken hulpverleners, welke gegevens we krijgen is afhankelijk van de situatie. Denk hierbij aan gegevens als:

  • Voor- en achternaam
  • Contactgegevens
  • Verblijfsplaats
  • Geboortedatum
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Huisarts
  • Voor- en achternaam melder en relatie tot cliënt
  • Contactgegevens melder
  • Gegevens over de zorgen die de melder heeft, daarbij kan het gaan om (vermoedens van) psychiatrie, verslaving, verstandelijke beperking, somatiek, vervuiling, huisvestingsproblematiek, financiële situatie, familie-/gezinsproblemen, uitval uit onderwijs, geweld of agressie, overlast of verward gedrag, problemen met politie of justitie.

  Heb je bezwaar tegen het registeren van je gegevens of wil je inzage in jouw dossier?

  Vul dan dit formulier in.

  Als je je verzoek liever per post verstuurt dan richt je het verzoek aan:

  GGD Flevoland
  t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
  Postbus 1120
  8200 BC LELYSTAD

  Soms vragen we extra informatie voordat we aan het verzoek kunnen voldoen.

  Heb je nog vragen, neem dan contact op met team Maatschappelijke zorg via telefoonnummer 088-0029915.

   

 • Milieuhygiëne en persoonsgegevens

  Waarom verwerken we je gegevens?

  Wij verwerken persoonsgegevens op basis van taken uit de Wet publieke gezondheid, art. 2.

  Met welk doel verwerken wij je gegevens?

  Na jouw melding van gezondheidsklachten in relatie tot het milieu verwerken we jouw gegevens om je te kunnen adviseren.

  Hoe lang bewaren we je gegevens?

  Wij houden ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen.

  Delen we je gegevens met derden?

  We delen je gegevens afhankelijk van de situatie en met jouw toestemming met woningstichtingen, gemeenten en medisch milieukundigen.

  Welke gegevens krijgen we van derden?

  Wij krijgen in voorkomende gevallen gegevens van derden, bijvoorbeeld van huisartsen of woningbouwverenigingen.

 • Panelonderzoek en persoonsgegevens

  Waarom verwerken we je gegevens?

  Wij verwerken persoonsgegevens omdat mensen hebben aangegeven lid te willen zijn van het GGD Panel. Het onderzoek op basis van de resultaten wordt uitgevoerd in het kader van de Wet Publieke Gezondheid, artikel 2 (het verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking).

  Met welk doel verwerken wij je gegevens?

  Wij verwerken persoonsgegevens om panelonderzoeken te kunnen uitvoeren.

  Wanneer mensen zich aanmelden voor het GGD Panel wordt het e-mailadres gevraagd. Deze adressen worden gebruikt om mensen uit te nodigen voor het onderzoek, en worden los van de resultaten van die onderzoeken opgeslagen.

  In de onderzoeken vragen we naar persoonsgegevens, zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, en woonplaats. Deze gegevens worden gebruikt om de resultaten uit te splitsen naar kenmerken van de bevolking.

  Na het invullen van de vragenlijst kunnen deelnemers aangeven dat zij kans willen maken op een VVV-bon. Hiervoor worden e-mailadressen gevraagd. Deze adressen worden in een apart bestand opgeslagen en kunnen niet worden gekoppeld aan de gegeven antwoorden. Deze e-mailadressen worden alleen gebruikt om de prijswinnaars te informeren en worden zo snel mogelijk, en in ieder geval na 6 maanden, verwijderd.

  Hoelang bewaren we je gegevens?

  Het e-mailadres dat panelleden doorgeven bij aanmelding blijft bewaard zolang zij lid blijven van het GGD Panel.

  De persoonsgegevens die panelleden bij de afzonderlijke onderzoeken doorgeven, worden maximaal vier jaar bewaard.

  Het opgegeven e-mailadres voor het verloten van de VVV-bonnen wordt zo snel mogelijk, in ieder geval na 6 maanden, verwijderd.

  Delen we je gegevens met derden?

  We delen geen gegevens met derden.

  Welke gegevens krijgen we van derden?

  We krijgen geen gegevens van derden.

 • Reisadvies, beroepsvaccinaties en persoonsgegevens

  Waarom verwerken we je gegevens?

  We verwerken jouw gegevens omdat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van onze reizigersadvisering en beroepsvaccinaties en op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

  Met welk doel verwerken wij je gegevens?

  Wij verwerken persoonsgegevens van klanten die voor een advies en/of vaccinatie komen, om ziektes te voorkomen tijdens een buitenlandse reis of bij de beroepsuitoefening.

  Naast de medische doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken, gebruiken we (contact)gegevens onder andere voor:

  • Beantwoorden van vragen via een webformulier
  • Om contact op te kunnen nemen

  Hoe lang bewaren we je gegevens?

  Wij houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen. Voor het bewaren van het medisch dossier geldt de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Het dossier wordt tenminste 20 jaar bewaard.

  Delen we je gegevens met derden?

  We delen ten aanzien van beroepsvaccinaties met toestemming van jou de gegevens met jouw werkgever.

  Verpleegkundigen en artsen hebben een medisch beroepsgeheim.

  Welke gegevens krijgen we van derden?

  In het geval van beroepsvaccinaties ontvangen wij soms NAW-gegevens van de te vaccineren medewerkers van werkgevers.

 • Seksuele gezondheid en persoonsgegevens

  Waarom verwerken we je gegevens?

  Wij verwerken persoonsgegevens op basis van onze taak op grond van de Wet Publieke Gezondheid art. 6. en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

  Met welk doel verwerken wij je gegevens?

  Wij verwerken gegevens van personen die risico lopen op, of die vragen hebben over een seksueel overdraagbare aandoening (soa) en andere onderwerpen die gerelateerd zijn aan de seksuele gezondheid. Dit doen we voor de volgende doelen:

  • De opsporing van de bron van soa
  • Surveillance: verzamelen van gegevens over vragen die er zijn op het gebied van seksualiteit en seksuele gezondheid
  • Testen en waarschuwen van contacten en partners in overleg met  de cliënt
  • Voorlichting aan de cliënt
  • Voldoen aan de wettelijke meldingsplicht bij het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • Begeleiden van cliënt en mogelijke partners/contacten
  • Diagnostiek en behandeling van soa

  Hoe lang bewaren we je gegevens?

  Wij houden ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen. Voor het bewaren van het medisch dossier geldt de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Het dossier wordt tenminste 20 jaar bewaard.

  Delen we je gegevens met derden?

  We delen alleen gegevens als dat noodzakelijk is. We delen je gegevens (naam, geboortedatum en geslacht) met medebehandelaars en laboratoria. Als het om financiële gegevens en afhandeling daarvan gaat delen we beperkt gegevens met de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de melding, of een diagnose, delen we je gegevens met andere behandelaren of met de GGD-organisaties waarmee we samenwerken. Dit gebeurt met toestemming van jou, tenzij het een wettelijke verplichting is om gegevens door te geven in het kader van de meldplicht infectieziekten. We doen dit in het belang van je gezondheid, vervolgonderzoek en mogelijke behandeling.

  De anamnesegegevens en onderzoeken met hun diagnoses worden geanonimiseerd aan het RIVM aangeleverd.

  Verpleegkundigen en artsen hebben een medisch beroepsgeheim.

  Welke gegevens krijgen we van derden?

  We krijgen gegevens over de uitslag van soa-testen van daarvoor gecontracteerde laboratoria.

 • Solliciteren bij GGD Flevoland en persoonsgegevens

  Waarom verwerken we je gegevens?

  We verwerken jouw gegevens omdat je hebt gesolliciteerd naar een baan of stageplek bij GGD Flevoland.

  Met welk doel verwerken wij je gegevens?

  We willen jouw sollicitatie kunnen verwerken en beoordelen. Bovendien willen we je kunnen uitnodigen voor een gesprek en/of kennismaking.

  Hoelang bewaren we je gegevens?

  Binnen GGD Flevoland houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling. We bewaren gegevens van sollicitanten 4 weken en we houden je gegevens op verzoek tot een jaar in portefeuille.

  Delen we je gegevens met derden?

  Wij delen je gegevens niet met derden zonder jouw toestemming.

  Welke gegevens krijgen we van derden?

  Wij krijgen geen gegevens van derden zonder jouw toestemming

 • Toezichttaken en persoonsgegevens

  Waarom verwerken we je gegevens?

  Wij voeren toezichthoudende werkzaamheden uit in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Kinderopvang.

  Met welk doel verwerken wij je gegevens?

  We verwerken persoonsgegevens om te kunnen beoordelen, of de kwaliteit van de zorg die zorgaanbieders leveren op grond van de daarvoor geldende wettelijke kader. Daarnaast onderzoeken we meldingen van calamiteiten en/of geweldsincidenten door een aanbieder.
  We verwerken persoonsgegevens voor het toezicht op de Wet Kinderopvang om te controleren of er een juiste Verklaring omtrent het gedrag (VOG) van de beroepskrachten is overlegd en is gekoppeld aan de houder van de kinderopvangorganisatie.

  We vragen ook andere documenten op zoals, kopie beroepskwalificaties, kopie EHBO-diploma, kopie certificaten en bewijs van behaalde toetsen (zoals een VVE certificaat en de 3F taaltoets). Naast deze controlerende taak onderzoeken we klachten en signalen m.b.t. kinderopvangorganisaties.

  Hoe lang bewaren we je gegevens?

  Binnen GGD Flevoland houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en landelijk geldende selectielijsten. Dit betekent dat wij stukken met betrekking tot de kwaliteit van de kinderopvang 7 jaar bewaren en daarna vernietigen.

  Delen we je gegevens met derden?

  In het kader van het Toezicht WMO delen we gegevens over de zorgaanbieders met de opdrachtgevende gemeenten in de regio. In het geval er sprake is van onderzoek voor een persoonsgebonden budget (pgb) delen we ook cliëntgegevens. Ook worden gegevens gedeeld met andere toezichthouders, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
  Als toezichthouder Wet kinderopvang delen we persoonsgegevens in het kader van afhandeling van klachten en signalen zo nodig met betrokken Kinderopvangorganisaties.

  Als de toezichthouder Wmo 2015 bij de vervulling van deze taak persoonsgegevens heeft verkregen waarover de beroepskracht een beroepsgeheim heeft dan geldt deze geheimhoudingsplicht ook voor de toezichthouder, tenzij de wet anders bepaalt.

  Welke gegevens krijgen we van derden?

  In het kader van het Toezicht Wmo 2015 ontvangen we gegevens over medewerkers en cliënten van de zorgaanbieder.
  In het kader van het Toezicht Wet Kinderopvang ontvangen we van Dienst Uitvoeringsorganisatie en Justitie gegevens over (ingetrokken) VOG en gedrag van betrokkenen. Ook ontvangen we gegevens over gedrag van betrokkenen van degenen die een klacht of signaal doorgeven.

 • Tatoeëren, piercen en persoonsgegevens

  Waarom verwerken we je gegevens?

  In het kader van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen voeren wij toezichthoudende werkzaamheden uit.

  Met welk doel verwerken wij je gegevens?

  We verwerken persoonsgegevens voor het in kaart brengen van vergunningplichtige bedrijven in het kader van vergunningverlening op gebied tatoeage, piercing en permanente make up.

  Hoelang bewaren we je gegevens?

  Wij houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen.  Dit betekent dat wij stukken met betrekking tot hygiënezorg en het behandelen van aanvragen voor een vergunning voor tattoo- en piercingshop en permanente make-up 5 jaar bewaren en daarna vernietigen.

  Delen we je gegevens met derden?

  In het kader van de vergunningplicht op het gebied van tatoeage, piercing en permanente make up delen we gegevens met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Het RIVM en andere GGD’en hebben ook toegang tot vergunningsgegevens.

 • Meer informatie over cookies

  Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de website op jouw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd.

  Waarom cookies?

  Wij gebruiken deze cookies om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. We gebruiken deze informatie om de website te verbeteren en beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

  We kunnen deze cookies niet herleiden tot een pc of individu, we verzamelen via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruiken de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.

  Toestaan of weigeren

  Als je cookies weigert, kun je niet altijd van alle mogelijkheden van deze website gebruik maken. Gevolgen van het weigeren van cookies zijn:

  • Bepaalde filmpjes zullen niet werken
  • Toepassingen voor social media (zoals het delen van pagina's via Facebook, Twitter, het bekijken van Youtube-filmpjes et cetera) werken niet meer op deze site
  • Content afkomstig van andere sites wordt niet automatisch getoond

  Als je cookies accepteert, kun je altijd later via de instellingen van je browser (zoals Internet Explorer, Firefox, Safari) geplaatste cookies verwijderen of het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop dit gebeurt verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.