Privacy

​​Privacyverklaring​​
GGD Flevoland gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. GGD Flevoland verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens mag zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijst GGD Flevoland u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens door GGD Flevoland
GGD Flevoland voert taken uit die belangrijk zijn voor de inwoners van Flevoland. GGD Flevoland gebruikt hiervoor soms persoonsgegevens. GGD Flevoland kan bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonadres en Burgerservicenummer (BSN) opvragen. Als u iets wilt regelen of aanvragen via deze website dan heeft GGD Flevoland vaak contactgegevens zoals uw telefoonnummer en emailadres nodig om u goed te kunnen helpen.

Plichten en verantwoordelijkheden van GGD Flevoland
GGD Flevoland heeft de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang (hackers) of onrechtmatig gebruik. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan die in het Privacyreglement van GGD Flevoland omschreven zijn. Daarin staat ook in welke gevallen GGD Flevoland u eerst zal informeren en zo nodig om toestemming zal vragen voordat uw persoonsgegevens verwerkt mogen worden. GGD Flevoland neemt beveiligingsmaatregelen en hanteert beveiligingsprocedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Dat kunnen technische beveiligingsmaatregelen zijn, zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, maar medewerkers van GGD Flevoland hebben ook een geheimhoudingsplicht en toegang tot persoonsgegevens wordt alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn

Bewaartermijn
GGD Flevoland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van zijn taken en de naleving van wettelijke verplichtingen. De bewaartermijnen zijn terug te vinden in het Privacyreglement van GGD Flevoland.

Verstrekking aan andere organisaties
GGD Flevoland verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven, tenzij GGD Flevoland daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling. Met organisaties die - in opdracht van GGD Flevoland - uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. GGD Flevoland blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw rechten
U heeft een aantal rechten als GGD Flevoland uw persoonsgegevens gebruikt: 

  • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen. · 
  • Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij GGD Flevoland. · 
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te laten corrigeren, te laten verwijderen of te laten afschermen wanneer u dat wenst. 
  • Recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming geeft aan GGD Flevoland om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen. · 
  • Recht op het overdragen van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. · 
  • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door GGD Flevoland. GGD Flevoland voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
  • Inzagerecht: als u een aanvraag wilt doen tot inzage in uw persoonsgegevens dan kunt u uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen. GGD Flevoland reageert binnen 4 weken. U kunt daarna aan GGD Flevoland vragen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Ook hierop reageert GGD Flevoland binnen 4 weken. Wij vragen u altijd om u te identificeren.

Gebruik van deze website
Deze website kan linken naar websites van anderen. GGD Flevoland is niet verantwoordelijk voor naleving van wet- en regelgeving op het gebied van privacy door derden.

Telefoongesprekken
Telefoongesprekken kunnen door GGD Flevoland worden bewaard om de dienstverlening te verbeteren. Gesprekken worden niet langer bewaard dan nodig is.

Contact
De Functionaris Gegevensbescherming van GGD Flevoland is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring of als u vragen heeft voor de Functionaris Gegevensbescherming dan kunt u contact opnemen met GGD Flevoland

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan zonder waarschuwing door GGD Flevoland gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op www.ggdflevoland.nl gepubliceerd zijn.


Thema's

Over GGD Flevoland

Professionals

Actueel

Snel naar

Hoofdvestiging
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad