Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersMaatschappelijke zorg

Hoe gaat Maatschappelijke Zorg om met jouw persoonsgegevens?

 • Maatschappelijke zorg en persoonsgegevens

  Waarom verwerken we persoonsgegevens?

  Wij verwerken persoonsgegevens voor de publieke gezondheidstaak die de GGD heeft. Het gaat om het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van inwoners van Flevoland. Binnen het team Maatschappelijke Zorg hebben we specifieke aandacht voor de bescherming en ondersteuning van kwetsbare inwoners. Dit doen we in opdracht van de Flevolandse gemeenten. Het is een taak in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Daarnaast voeren we onder meer taken uit in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Wet verplichte GGZ (Wvggz) en de Jeugdwet.

  Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

  We verwerken gegevens van mensen die hulp nodig hebben. Denk hierbij aan mensen die wel hulp nodig hebben, maar dit zelf niet vragen, mensen met een vervuild huishouden of mensen met onbegrepen gedrag. Ook krijgen we een melding als iemand gedetineerd is geraakt en verwerken we gegevens van personen die in de maatschappelijke opvang verblijven. We verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze publieke taak.

  Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

  Wij houden ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en wettelijke bepalingen in de Wmo, Jeugdwet en Wvggz. Gegevens die verwerkt worden in het kader van de Wvggz of de Jeugdwet worden 20 jaar bewaard. Gegevens die we verwerken in het kader van de Wmo worden maximaal 15 jaar bewaard. Dossiers waarbij er alleen sprake is van een screening of adviesvraag vernietigen we uiterlijk twee jaar na de laatste correspondentie.

  Welke gegevens krijgen we van derden?

  Soms krijgen we gegevens van de melder of betrokken hulpverleners, welke gegevens we krijgen is afhankelijk van de situatie. Denk hierbij aan gegevens als:

  • Voor- en achternaam
  • Contactgegevens
  • Verblijfsplaats
  • Geboortedatum
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Huisarts
  • Voor- en achternaam melder en relatie tot cliënt
  • Contactgegevens melder
  • Gegevens over de zorgen die de melder heeft, en over wat de melder denkt dat de oorzaak hiervan is.

  Delen we persoonsgegevens met derden?

  Alleen als het nodig is, delen we persoonsgegevens met organisaties waarmee we samenwerken in de toeleiding naar hulpverlening en het oplossen van maatschappelijke problemen. We delen nooit meer gegevens dan is toegestaan of dan nodig is. Heb je hier vragen over, neem dan contact met ons op. Onze medewerkers kunnen je vertellen welke persoonsgegevens met derden zijn gedeeld en met welk doel de gegevens zijn gedeeld.

  Heb je bezwaar tegen het registeren van je gegevens of wil je inzage in jouw dossier?

  Vul dan dit formulier in.

  Als je je verzoek liever per post verstuurt dan richt je het verzoek aan:

  GGD Flevoland
  t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
  Postbus 1120
  8200 BC LELYSTAD

  Soms vragen we extra informatie voordat we aan het verzoek kunnen voldoen.

  Heb je nog vragen, neem dan contact op met team Maatschappelijke zorg via telefoonnummer 088-0029915.