Toezicht Kinderopvang

​​​​​​​​​​​​​​In de wet Kinderopvang  zijn de  minimale kwaliteitseisen opgenomen waaraan de kinderopvang moet voldoen. De Wet is van toepassing op kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB) en​ gastouders.

Voor registratie, controle en handhaving op basis van de wettelijke eisen zijn de gemeenten verantwoordelijk. De uitvoering van het toezicht is belegd bij de GGD'en. Uitgangspunt van de wet is dat alle centra jaarlijks worden bezocht.
Hierbij kan omvang en diepte van het onderzoek verschillen. Uitzondering zijn de geregistreerde gastouders; na registratie vindt jaarlijks een steekproef plaats bij een deel van de gastouders.

Onderzoek voor registratie
Ieder nieuw kindercentrum, gastouderbureau en nieuwe gastouder is verplicht zich te melden bij de gemeente. Voor gastouders vindt deze melding via het gastouderbureau plaats waarbij de gastouder is aangesloten. De gemeente registreert de melding en geeft dit door aan de GGD. Binnen tien weken moeten de gemeente en de GGD hun onderzoek afronden en een besluit tot wel of niet opname in het LRK nemen. De GGD onderzoekt daarbij of er sprake is van een kindercentrum volgens de wet. Tevens wordt gekeken of er voldoende waarborgen voor de kwaliteit zijn om van start te kunnen gaan.

Kindercentra zijn verplicht om wijzigingen betreffende een bestaand kindercentrum te melden zodat de registratie hierop aangepast kan worden. Indien de wijziging een verhuizing betreft dan wordt opnieuw een onderzoek voor registratie uitgevoerd.

'Streng aan de Poort'
In 2017 starten zowel de GGD-en als de gemeenten binnen het toezicht kinderopvang met 'Streng aan de Poort'. De factsheets hierover vindt u bij 'meer info'..

Onderzoek na registratie
Binnen drie maanden na de start van een nieuw kindercentrum voert de GGD opnieuw een onderzoek uit.

Jaarlijks onderzoek
Het jaarlijks onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een risico-inschatting; minder toezicht waar mogelijk en meer toezicht waar nodig. Van ieder kindercentrum wordt na een onderzoek een risicoprofiel gemaakt. Op basis hiervan kan een inschatting worden gemaakt van het benodigde toezicht. Aan een risicoprofiel is een kleurcode verbonden, varierend van groen tot rood. In de praktijk betekent dit dat een groen centrum minder toezicht kan verwachten en een rood centrum meer.
 
Herstelaanbod
Ziet de toezichthouder een tekortkoming tijdens het inspectiebezoek, dan praat hij/zij met de houder over een oplossing. De houder krijgt de mogelijkheid de tekortkoming binnen de termijn voor het opstellen van het conceptrapport op te lossen. Hiermee wordt de kwaliteit van de opvang bevorderd en kan handhaving in sommige gevallen voorkomen worden. Het is de professionele afweging van de toezichthouder om te bepalen of dit mogelijk is. 

Landelijk Register Kinderopvang 
www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Heeft u een vraag?
Voor vragen kunt u een toezichthouder kinderopvang benaderen via:
T: 088 - 0029910
E: toezichtkinderopvang@ggdflevoland.nl

 


Thema's

Over GGD Flevoland

Professionals

Actueel

Snel naar

Hoofdvestiging
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad