Wmo Toezicht

​​Op 1 januari 2015 is de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) in werking getreden. Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. GGD Flevoland aangesteld als toezichthouder op de Wmo. Dit doet zij voor alle gemeenten in Flevoland: Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. 

Wat is de Wmo?

De Wmo is een wet waarin staat hoe gemeenten ervoor moeten zorgen dat hun burgers zolang mogelijk thuis kunnen wonen en zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.

Dit doen gemeenten door verschillende soorten ondersteuning (voorzieningen) aan te bieden. Hierbij kun je denken aan voorzieningen als: dagbesteding, hulp bij het huishouden, aanvullend openbaar vervoer en woonaanpassingen.

Soms is het niet mogelijk voor iemand om thuis te blijven wonen of hebben mensen net iets meer begeleiding nodig bij het zelfstandig functioneren. In zulke situaties kunnen personen o.a. terecht in voorzieningen voor beschermd wonen en dak- en thuislozen.

 Waarom toezicht op Wmo?

Mensen die ondersteuning nodig hebben zijn in meer of mindere mate kwetsbaar. Het is daarom van belang dat de ondersteuning die wordt geboden van goede kwaliteit is. Met het houden van toezicht beoordelen we of de wet wordt nageleefd en of aanbieders van de verschillende voorzieningen kwalitatief goed ondersteuning bieden.

 Waar houden we toezicht op?

Calamiteiten en geweldsincidenten
GGD Flevoland is toezichthouder Wmo bij calamiteiten en geweldsincidenten. Wij hebben hiervoor een Meldpunt ingericht. U bent als aanbieder van zorg en ondersteuning in het kader van de Wmo verplicht om calamiteiten en geweldsincidenten binnen drie werkdagen te melden bij de toezichthouder. Hiervoor kunt u het meldformulier op deze site gebruiken. Liever even telefonisch afstemmen?  Neem dan contact op met het algemene nummer van de GGD.

                                            088 - 00 299 10  

U kunt ons ook bereiken via email: toezichtwmo@ggdflevoland.nl

 

Calamiteit:

'een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt of de dood van een cliënt heeft geleid'.

 

Geweldsincident:

'lichamelijk en geestelijk geweld of ontucht jegens een cliënt, of het seksueel binnendringen van het lichaam van een cliënt door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft'


 Voorbeelden van een calamiteit zijn:

  • elk onverwacht en onbedoeld overlijden van een cliënt
  • elke suïcide van een cliënt
  • elk overlijden van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt
  • ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een cliënt of van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt

In de leidraad calamiteiten en geweldsincidenten kunt u meer lezen over het proces dat start na een melding.

Signaalgestuurde en proactieve onderzoeken

De gemeenten in Flevoland kunnen de GGD, toezicht Wmo, opdracht geven om de kwaliteit van de voorzieningen te onderzoeken. Dit kan naar aanleiding van signalen of zorgen over de kwaliteit (signaalgestuurde onderzoeken) of structurele kwaliteitsonderzoeken (proactieve onderzoeken). In de leidraden kunt u hierover meer lezen.

 


NB. Voor aanbieders van jeugdhulp geldt dat meldingen van geweldsincidenten/calamiteiten die zich voordoen als gevolg van de jeugdhulp, gedaan moeten worden bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).  De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt ook toezicht op zorg die op grond van de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg wordt geboden en op het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig thuis). Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met het Toezicht Wmo voor advies.

 ​

​ 


Thema's

Over GGD Flevoland

Professionals

Actueel

Snel naar

Hoofdvestiging
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad