Wmo Toezicht

Op 1 januari 2015 is de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) in werking getreden. Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning.

 

Per 1 februari 2016 is GGD Flevoland aangesteld als toezichthouder op de uitvoering van de ondersteuning. Dit doet zij voor alle gemeenten, met uitzondering van de lokale taken van de gemeente Almere. Deze voert de gemeente Almere zelf uit.

 

Toezicht Wmo start onderzoeken naar mogelijke calamiteiten en geweldsincidenten, en houdt toezicht op de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning van aanbieders door middel van signaalgestuurde of proactieve onderzoeken.

 

Calamiteiten en geweldsincidenten

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning hebben de plicht om een calamiteit of geweld te melden bij Toezicht Wmo. Dit moet binnen twee werkdagen gebeuren middels het meldformulier.

 

De definitie van een calamiteit is 'een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt of de dood van een cliënt heeft geleid'.

 

 Voorbeelden hiervan zijn:

  • elk onverwacht en onbedoeld overlijden van een cliënt
  • elke suïcide van een cliënt
  • elk overlijden van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt
  • ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een cliënt of van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt

De definitie van een geweldsincident is 'lichamelijk en geestelijk geweld of ontucht jegens een cliënt of het seksueel binnendringen van het lichaam van een cliënt door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft'.

 

Vaak is het niet direct duidelijk of de gebeurtenis betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening. Ook deze gebeurtenissen dienen gemeld te worden, in het onderzoek wat volgt wordt dan duidelijk of de kwaliteit van de voorziening een rol heeft gespeeld bij de gebeurtenis.

 

In de leidraad calamiteiten en geweldsincidenten kunt u meer lezen over het proces dat start na een melding.

 

NB. Voor aanbieders van jeugdhulp geldt dat meldingen van geweldsincidenten/calamiteiten die zich voordoen als gevolg van de jeugdhulp, gedaan moeten worden bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).  De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt ook toezicht op zorg die op grond van de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg wordt geboden en op het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig thuis). Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met het Toezicht Wmo voor advies.

 

Signaalgestuurde en proactieve onderzoeken

De gemeenten in Flevoland kunnen Toezicht Wmo opdracht geven om de kwaliteit van de voorzieningen te onderzoeken. Dit kan naar aanleiding van signalen of zorgen over de kwaliteit (signaalgestuurde onderzoeken) of structureel (proactieve onderzoeken). In de leidraden kunt u hierover meer lezen.

 

Wilt u meer weten?
U kunt contact opnemen met Toezicht Wmo, GGD Flevoland.

T: 088 - 0029910 
E: toezichtwmo@ggdflevoland.nl

​ 


Thema's

Over GGD Flevoland

Professionals

Actueel

Snel naar

Hoofdvestiging
Noorderwagenstraat 2
8223 AM Lelystad
Postadres
Postbus 1120
8200 BC Lelystad