Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalGemeentenToezicht Wmo
ProfessionalGemeentenToezicht Wmo

Toezicht Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015. GGD Flevoland is toezichthouder Wmo voor de gemeenten in Flevoland. Daarmee is de GGD namens de gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van uitvoering van de Wmo.

Wat doet Toezicht Wmo?

De toezichthouders van GGD Flevoland toetsen de kwaliteit van de geboden ondersteuning en zorg in de provincie. Dit houdt in dat toezicht wordt gehouden op de naleving van de Wmo 2015. Dit gebeurt onder meer op basis van proactieve en signaalgestuurde onderzoeken, maar ook op basis van onderzoeken naar aanleiding van calamiteiten en (gewelds)incidenten.

De toezichthouders van GGD Flevoland houden toezicht op:

 • Alle regionale en lokale hulp en ondersteuning van de 6 gemeenten in Flevoland (m.u.v. Zeewolde voor de lokale Wmo 2015)
 • Alle aanbieders die hulp of ondersteuning bieden aan inwoners van de gemeenten in Flevoland, ongeacht of de aanbieders een contract hebben of dit in onder aanneming uitvoeren voor de inwoners. Voorgaande tevens ongeacht de financieringsvorm (Persoonsgebonden budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN))
 • De gehele maatschappelijke ondersteuning, inclusief de toegang en ondersteuning die de gemeente zelf regelt, uitvoert of aanbiedt

Melden van calamiteiten en (gewelds)incidenten

Zorgaanbieders zijn verplicht om calamiteiten en (gewelds)incidenten te melden bij de toezichthouders. Voor de melding kun je het meldformulier calamiteit of (gewelds)incident gebruiken.

Downloads

Vraag en antwoord

 • Welke voorzieningen vallen onder de Wmo?

  De volgende voorzieningen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  • Beschermd wonen
  • Maatschappelijke opvang
  • Vrouwenopvang
  • Individuele- en groepsbegeleiding
  • Dagbesteding
  • Kortdurend verblijf
  • Hulp bij het huishouden
  • Woningaanpassingen
  • Hulpmiddelen
  • Vervoersvoorzieningen
 • In welke gemeenten houdt GGD Flevoland toezicht op de Wmo?

  GGD Flevoland houdt toezicht op de Wmo in Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

 • Vanuit welke wet wordt getoetst?

  De toezichthouders toetsen de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo 2015. Hiervoor geeft de Wmo 2015 algemene kwaliteitseisen weer.

  • De voorziening is doelmatig, doeltreffend en cliëntgericht (artikel 3.1, tweede lid sub a, Wmo)
  • De voorziening is veilig (artikel 3.1, tweede lid sub a, Wmo)
  • De voorziening is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en andere vormen van zorg of hulp (art. 3.1, tweede lid sub b, Wmo)
  • De voorziening wordt verstrekt in overstemming met de op de beroepskracht rustende verantwoordelijkheid o.b.v. de professionele standaard (art. 3.1, tweede lid sub c, Wmo)
  • De voorziening wordt verstrekt met respect en in achtneming van de rechten van de cliënt (art. 3.1, tweede lid sub d, Wmo)

  Deze algemene kwaliteitseisen zijn door GGD GHOR Nederland in samenwerking met het Verwey Jonker Instituut uitgewerkt (aug 2015). Deze uitwerking is verwoord in een basistoetsingskader.

 • Hoe werkt het kwaliteitstoezicht?

  De toezichthouders Wmo voeren inspecties uit bij zorginstellingen waar gemeenten een contract mee hebben of bij aanbieders die cliënten zelf contracteren via een persoonsgebonden budget (pgb).

  De toezichthouders toetsen de kwaliteit van de ondersteuning en zorg die geboden wordt in het kader van de Wmo 2015. Dit toezicht is ook van toepassing op zorg die gemeenten zelf aanbieden in het kader van de Wmo 2015.

  Het toezicht vindt plaats op basis van de toetsingskaders.

  Per gemeente kan dit toetsingskader aangepast worden aan de lokale aanvullende regelgeving.

 • Wat gebeurt na een inspectie?

  Als de toezichthouders bij een zorgaanbieder een inspectie hebben uitgevoerd dan schrijven zij een rapport. Hierin staan adviezen voor de zorgaanbieder en voor de gemeente. De gemeente neemt hierover een besluit.

  Er zijn verschillende scenario’s mogelijk. Een aantal mogelijkheden:

  • Wanneer een zorgaanbieder alles op orde heeft dan hoeft verder niets gedaan te worden. De zorgaanbieder komt vanzelf aan de beurt voor een nieuwe inspectie, tenzij er aanleiding is om dit eerder te doen
  • Wanneer de toezichthouders constateren dat bij een zorgaanbieder verbeteringen moeten plaatsvinden, dan toetsen de toezichthouders de opvolging hiervan in een vervolgonderzoek
  • Indien de geconstateerde tekortkomingen dermate groot zijn dat bijvoorbeeld de veiligheid van cliënten in gevaar is, dan wordt de gemeente geadviseerd om de zorg te stoppen
 • Wat zijn de bevoegdheden van de toezichthouders?

  Op grond van de Algemene Wet bestuursrecht (artikel 5:15 – 5:19) heeft de toezichthouder vergaande bevoegdheden. Zo is een toezichthouder onder meer bevoegd om:

  • Inlichtingen te vorderen
  • Van personen inzage te eisen in een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht
  • Zaken te onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en daarvan monsters te nemen
  • Zich te doen vergezellen door personen die daartoe door hem zijn aangewezen
  • Zakelijke gegevens en bescheiden te vorderen en hiervan kopieën te maken
  • Op basis van artikel 6.1 lid 2 Wmo 2015 inzage te hebben in zorgdossiers
 • Wie zijn de toezichthouders?

  • Taco Bijlsma (tel. 06-34456497)
  • Brenda Boeve (tel: 06-48433574)
  • Jolinn Leatemia (tel: 06-57401271)